prof. dr hab. Piotr Girdwoyń

  • Tel. +48225524315
  • Faks +48225524317
  • E-mail: pgird@uw.edu.pl
  • Pokój: 118, Collegium Iuridicum I
  • Dyżur: poniedziałki, godz. 19:30
  • Materiały do zajęć dla IV roku: here

Piotr Girdwoyn – in 1995 graduated from Faculty of Law and Administration at the University of Warsaw, where in 1999 he obtained the Ph.D. degree in Legal Sciences based upon doctoral thesis devoted to reconstructing the past (criminalistic versions). In 2002-2003, Girdwoyn benefited from scholarship in Max Planck Institut für ausländisches und internationales Strafrecht in Freiburg (Germany) where he conducted research on assumptions for his habilitation thesis elaborated under scientific patronage of Prof. Albin Eser. The paper (criminalistic defence tactics – outline) was defended in 2005, and since 2006 Girdwoyn has worked as Associate Professor at the Department of Criminalistics of Warsaw University Faculty of Law and Administration. In 2006 he stayed as Visiting Fellow at School of Law, University of Baltimore (USA), and in 2007 – thanks to the scholarship of H. and M. Straniak – at the Faculty of Law, Basel University. In 2007, Girdwoyn moved to the position of Director of Forensic Science Centre at Warsaw University, where in collaboration with, among others, Warsaw High School of Technology, National Academic Computer Network and Polish Security Printing Works he has been involved in “The Platform for Secure Implementation of Biometric Systems for Verification and Identification” project. The project was conducted within 7th competition for development projects in the field of security and country’s defense, of the Ministry of Science and Higher Education in Poland. In 2016 Prof. Girdwoyn has been elected for a post of Director of Institute of Criminal Law, at the University of Warsaw. In 2017 he became a full professor of the University of Warsaw. In November 2017 Girdwoyn was appointed Chair Professor of Criminal Justice College of East China University of Political Science and Law in Shanghai, China(2017-2020), and Visiting Professor of College of Medicine and Forensics, Xi’an Jiaotong University in Xi’an, China (2017-2018). In 2020 Prof. Girdwoyn has been elected for a member of the Senate of  the University of Warsaw, member of the Board and member of the Scientific Counsil of the Polish Forensic Association. On 16th Feb. 2021 Piotr Girdwoyn moved back to the position of Director of Forensic Science Centre at the University of Warsaw.

Spis publikacji
Monografie, prace książkowe:
1.Wersje kryminalistyczne. O wykrywaniu przestępstw, Warszawa 2001.
2.Zarys kryminalistycznej taktyki obrony, Kraków 2004
3.Zarys niemieckiego procesu karnego, Białystok 2006
4.Prawo karne i wymiar sprawiedliwości państw Unii Europejskiej (współaut.: A. Adamski, J. Bojarski, P. Chrzczonowicz, M. Filar), Toruń 2007
5.Opinia biegłego w sprawach karnych w europejskim systemie prawnym. Perspektywy harmonizacji, Warszawa 2011
Redakcja naukowa:
1.Prawo wobec nowoczesnych technologii, Warszawa 2008
Artykuły naukowe:
1.Kryminalistyka a proces karny. Wzajemna relacja nauk, „Problemy współczesnej kryminalistyki” nr 1/1996
2.Sprawność walki z przestępczością. Prakseologiczna teoria walki w pracy śledczej, Biuletyn Kryminalistyczny ŻW „Ślad” nr 3/1997
3.Recenzja książki K. Juszki pt. „Wersja kryminalistyczna”, „Państwo i Prawo” 3/1998
4.Wersje kryminalistyczne w kontekście niektórych instytucji postępowania karnego, „Problemy współczesnej kryminalistyki” nr 2/1998
5.Policyjne wersje kryminalistyczne w ujęciu empirycznym, „Problemy współczesnej kryminalistyki” nr 3/1999
6.Postępowania w sprawach o zabójstwo jako przykład wersyjnego opracowywania śledztwa. Analiza praktyki prokuratorskiej, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” nr 3/2000
7.Nowelizacja kodyfikacji karnych – wyzwania i dylematy, w: „Racjonalna reforma prawa karnego”, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2001, s. 223-235
8.Prawdopodobieństwo warunkowe jako argument dla obrony oskarżonego, „Problemy Współczesnej Kryminalistyki” nr 4, Warszawa 2001,
9.War or Peace? Forensic evidence vs. right to counsel and defence in Polish law, “Problems of Forensic Sciences”, t. XLVII, Kraków 2001
10.Ocena dowodu z opinii biegłego. Zagadnienia kryminalistyczne i procesowe. „Jurisprudencija” Wilno 2001
11.Individual and group features in handwriting and conclusiveness of opinion, “Document various specifications” 3/2002
12.Wykorzystanie opinii pismoznawczej dla celów obrończych, „Problematyka dowodu z ekspertyzy dokumentów. Materiały IX Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma” t. 2 Wrocław 2002, s. 1033-1046
13.Badania porównawcze włosów w orzecznictwie sądów amerykańskich, Problemy Współczesnej Kryminalistyki nr 6, Warszawa 2003
14.Biegły w niemieckiej procedurze karnej. Wybrane zagadnienia, w: Doctrina multiplex veritas una. Księga Pamiątkowa ku czci prof. M. Kulickiego, Toruń 2004
15.Rozkład ciężaru dowodu w polskim i niemieckim procesie karnym a taktyka obrony, „Studia Iuridica” t. 43/2004
16.Pozycja i zadania prokuratury w systemie prawnym Republiki Federalnej Niemiec, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 3/2004
17.Valjean czy Javert? Eugene Vidocq’a historia prawdziwa, „Problemy Współczesnej Kryminalistyki” nr 8/2005 , s 29-36
18.Przesłuchanie podejrzanego w niemieckim procesie karnym, w: Gaudium in litteris est. Księga Jubileuszowa dla prof. G. Rejman 2005 r., s. 561-574
19.Dowód osmologiczny w orzecznictwie sądów apelacyjnych i Sądu Najwyższego, w: „Nauka wobec prawdy sądowej. Księga Jubileuszowa dla prof. Z. Kegla”, Wrocław 2005,
20.Wersje kryminalistyczne, w: Strachova zloczinnist’ Przestępczość ubezpieczeniowa, Lwów 2005, 141-154
21.Nowe metody identyfikacji w praktyce sądowej, Jurisprudencija 66(58), 2005 s. 90-98
22.Kryminalistyka przed sądem. Metody identyfikacyjne w polskim orzecznictwie, Studia Iuridica 44/2005, s. 383-404
23.Badania DNA we współczesnym niemieckim procesie karnym, Studia Iuridica t. 46, 2006, s. 99-106
24.Opinia pismoznawcza w orzecznictwie wybranych krajów europejskich, w: Logiczne podstawy opniowania ekspertyz dokumentów a praktyka. Materiały z XI Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma, Wrocław 2006, s. 91-100
25.Scent identification evidence in jurisdiction (drawing on the example of judicial practice in Poland), współaut. T. Tomaszewski, Forensic Science International, vol. 162, 2006, s. 191-195
26.Dokumenty publiczne w regulacjach prawnych wybranych państw – Austria, „Człowiek i dokumenty” nr 6/2007
27.Dokumenty publiczne w regulacjach prawnych wybranych państw – Niemcy, „Człowiek i dokumenty” nr 7/2007, s. 11-16
28.EUROPOL – krótka historia i najważniejsze zasady działania, w: B. T. Bieńkowska, D. Szafrański (red.): Europeizacja prawa polskiego – wybrane aspekty, Warszawa 2007, s. 41-46
29.Dokumenty publiczne w regulacjach prawnych wybranych państw – Hiszpania, „Człowiek i dokumenty” nr 8/2008, s. 11-16
30.Effective defense w amerykańskim systemie prawnym, w: Kryminalistyka i nauki penalne wobec przestępczości. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Mirosławowi Owocowi, Poznań 2008, s. 119-128
31.Dokumenty publiczne w uregulowaniach prawnych – Wielka Brytania, „Człowiek i dokumenty” nr 9/2008, s. 15-19
32.Pobranie materiału do celów identyfikacyjnych w niemieckiej procedurze karnej, w: Problemy prawa i procesu karnego. Księga poświęcona pamięci profesora Alfreda Kaftala, Warszawa 2008, s. 85-92
33.Tradycja i przyszłość w nauczaniu kryminalistyki na Uniwersytecie Warszawskim (współaut.: T. Tomaszewski), Problemy Współczesnej Kryminalistyki 12/2008, s. 321-329
34.Rzemiosło czy nauka; sprawy U.S v. Prime, U.S. v. Saelee, U.S. v. Rutherford, w: Z. Kegel (red.): Wpływ badań eksperymentalnych na wartość dowodową ekspertyzy dokumentów, Wrocław 2008, s. 117-128
35.New Method Underlying Forensic Education (współaut. T. Tomaszewski): Forensic Science Policy and Management, 1/2009, s. 62-65
36.Możliwości opiniowania na podstawie kopii w kryminalistycznych badaniach dokumentów (współaut.: T. Tomaszewski), „Człowiek i dokumenty” 12/2009, s. 39-48
37.Importance of standarizing law education – Polish experience, European Journal of Legal Education, vol. 5 nr. 1, 2009, s. 58-64
38.W kwestii rzekomej aprobaty niemieckiego Sądu Najwyższego dla badania poligraficznego w procesie karnym (współaut.: E. Weigend, J. Widacki, J. Wójcikiewicz), Prokuratura i Prawo 7-8/2009, s. 180-184
39.Soap-law czyli prawo w polskich serialach, w: T. Stempowski, P. Grabarczyk (red.): Prawo w filmie, Warszawa 2009, s. 219-228
40.Wartość dowodowa i diagnostyczna opinii daktyloskopijnej w ujęciu porównawczym, w: P. Rybicki, T. Tomaszewski (red.) Daktyloskopia. 100 lat na ziemiach polskich, Warszawa 2009, s. 115-122
41.Badania porównawcze pisma w prawie szwajcarskim, w.: Z. Kegel (red.) Aktualne tendencje w badaniach dokumentów, Wrocław 2010, s. 171-180
42.Prosta metoda nabycia spadku (analiza przypadku), współaut.: T. Tomaszewski, Z. Kegel (red.) Aktualne tendencje w badaniach dokumentów, Wrocław 2010, s. 181-190
43.The use of illegally gathered evidence in the criminal trial (współaut.: M. Rogacka-Rzewnicka), w: Rapports polonais, XVIIIth International Congress of Comparative Law, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010 s. 313-346
44.Historia w badaniach dokumentów: podpisy gen. T. Bora-Komorowskiego na znaczkach pocztowych (współaut. T. Tomaszewski), „Człowiek i dokumenty” 20/2011, s. 57-62
45.Ekspierty w objedinionnoj Jewropie. Osnownyje woprosy, w: Prawowawoje i kriminalisticzeskoje obezpieczenije uprawlienja organami rassledowanija prestuplenij, cz. 2, wyd. Akademii Uprawlienija MWD Rossiji, Moskwa 2011, s. 53-64 (współaut. T. Tomaszewski)
46.Harmonizacja dowodu z opinii biegłego w sprawach karnych w systemie europejskim – zagadnienia podstawowe, w.: S. Waltoś (red.): Księga dedykowana dr Ewie Weigend, Czasopismo prawa karnego i nauk penalnych 2011, s. 141-150
47.Sędzia śledczy a czynności operacyjno-rozpoznawcze – uwagi na tle postępowania w państwach niemieckojęzycznych, w: A. Przyborowska-Klimczak, A. Taracha (red.): Iudicum et Scientia. Księga jubileuszowa Profesora Romualda Kmiecika, Warszawa 2011, s. 521-530
48.Tajemniczy obraz – badania sygnatury Tadeusza Makowskiego, [współaut. T. Tomaszewski] w: Problematyka autentyczności dzieł sztuki na polskim rynku. Teoria-praktyka-prawo, Warszawa 2012, s. 219-232
49.Matrix – reaktywacja, czyli o naukowości badań pisma po raz kolejny. Refleksje na podstawie sprawy Hull v. Minnesota [współaut. T. Tomaszewski], w: Z. Kegel, R. Cieśla (red.): Znaczenie aktualnych metod badania dokumentow w dowodzeniu sądowym, Wrocław 2012, s. 77-84
50. Stan nietrzeźwości i po użyciu alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych – dopuszczalne analogie? Uwagi na tle art. 178a § 1 kk i art. 87 § 1 kw, Wojskowy Przegląd Prawniczy 4/2012 s. 190-198
51. Biegli i ich opinie – między interesem publicznym i prywatnym [współaut. T. Tomaszewski] w: Interes publiczny a interes prywatny w prawie, Warszawa, SAWPiA, 2013, s. 133-140
52. Niedozwolone metody przesłuchania – problematyka prawna i kryminalistyczna, w: Oblicza współczesnej kryminalistyki. Księga jubileuszowa Profesora Huberta Kołeckiego (red. E. Gruza), Warszawa 2013, s. 67-75
53.  Dowody naukowe a ewolucja procesu karnego, w: M. Filar, J. Utrat-Milecki (red.) „Kulturowe uwarunkowania polityki kryminalnej”, Warszawa 2014, s. 299-308
54. Undercover operations (współaut. M. Rogacka-Rzewnicka), w: Rapports polonais, XIXth International Congress of Comparative Law, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014 s. 381-406
55. Przyszłość prokuratury po nowelizacji Kodeksu postępowania karnego – podsumowanie, w: Przyszłość prokuratury po zmianach w 2015 r., Warszawa 2015, s. 73- 76
56. Preuve et vérité en Pologne [współaut.: M. Rogacka-Rzewnicka], w: D. Mazeaud, Ph. Dupichot, C. Grimaldi (red.), La Preuve, Bruksela 2015, s. 955-971
57. Skanowanie 3D na miejscu zdarzenia – przyszłością kryminalistyki?, w: B. Hołyst, Technika kryminalistyczna w pierwszej połowie XXI wieku. Wybrane problemy, Warszawa 2014 (rok wydania: 2015), s. 785-803
58. Nowelizacja kodeksu postępowania karnego a postępowanie dyscyplinarne wobec nauczycieli akademickich – zagadnienia wybrane w: M. Rogacka-Rzewnicka (red.),  H. Gajewska-Kraczkowska (red.), B. Bieńkowska (red.): Wokół gwarancji współczesnego procesu karnego. Księga jubileuszowa Profesora Piotra Kruszyńskiego, Warszawa 2015, s. 93-104
59.O “wykrywaczu kłamstw” po raz kolejny – uwagi na tle postanowienia Sądu Najwyższego I KZP 25/14, w: B. Sygit (red.) Złota księga jubileuszowa prof. dr hab., dr h.c. Brunona Hołysta, Warszawa 2015, s. 285-293
60. Pomyłki sądowe i ich przyczyny na przykładzie przestępstw seksualnych, w: P. Herbowski, W. Krawczyk, D. Słapczyńska, A. Zalewska: Przestępstwa seksualne. Ujęcie psychologiczne, prawne i kryminalistyczne, Warszawa 2016, s. 147-159
61. Kryminalistyka humanitarna – odwieczne problemy, nowe perspektywy, w: E. Mikos-Skuza, P. Grzebyk (red.): Pomoc humanitarna w świetle prawa i praktyki, Warszawa 2016, s. 332-346
62. P. Girdwoyń, T. Tomaszewski: Opinie biegłych w sprawach medycznych na tle zasady kontradyktoryjności, w: B. Namysłowska-Gabrysiak, K. Syroka-Marczewska, A. Walczak-Żochowska (red.): Prawo wobec problemów społecznych. Księga Jubileuszowa Profesor Eleonory Zielińskiej, Warszawa 2016, s. 619-628
63. P. Girdwoyń, T. Tomaszewski: Czy potrzebne nowe podejście do badań kryminalistycznych (w Stanach Zjednoczonych i nie tylko)?, w: J. Moszczyński, D. solodov, I. Sołtyszewski: Przestępczość-Dowody-Prawo. Księga Jubileuszowa Prof. Bronisława Młodziejowskiego, Olsztyn 2016, s. 113-124
64. P. Girdwoyń: Postępowanie dowodowe w procesie karnym jako potencjalna przyczyna niesłusznych skazań – wybrane uwagi de lege lata i de lege ferenda, w: Ł. Chojniak (red.): Niesłuszne skazania – przyczyny i skutki, Warszawa 2017, s. 55-64
65. P. Girdwoyń, T. Tomaszewski: 10 lat za materiał porównawczy?, w: R. Cieśla (red.): Zagadnienia dowodu z ekspertyzy dokumentów, Wrocław 2017 s. 125-134
66. P. Girdwoyń, T. Tomaszewski: Europejska Przestrzeń Kryminalistyczna, w: Ł. Pisarczyk (red.) Prawne problemy i wyzwania Unii Europejskiej, Warszawa 2018, s. 257-274
67. P. Girdwoyń: Mowa końcowa i ostatnie słowo – uwagi taktyczne w: K. Banasik, A. Kargol, A. Kubiak-Cyrul, M.J. Lubelski, E. Plebanek, A. Strzelec: W poszukiwaniu prawdy. Rozważania o prawie, historii i sprawiedliwości. Prace dedykowane profesorowi Janowi Widackiemu, Kraków 2018 r., s. 231-246
68. P. Girdwoyń, M. Rogacka-Rzewnicka: Confidentiality of correspondence with counsel as requirement of a fair trial (Poland), w: B. Lewaszkiewicz-Petrykowska (red.) Rapports Polonais. XXe Congres International de Droit Comparé XXth International Congress of Comparative Law – Fukuoka – 22–28 VII 2018, s. 279-300
69. P. Girdwoyń, T. Tomaszewski: Jan Widacki: Historia badań poligraficznych (literally:“history of polygraph examinations”), Kraków 2017, European Polygraph 12 (3 (45)), 2018, s. 125-127
70. P. Girdwoyń, T, Tomaszewski: J. Widacki (ed.), Kierunki rozwoju instrumentalnej i nieinstrumentalnej detekcji kłamstwa, European Polygraph 12 (4 (46)),2018, s. 163-166.
71. P. Girdwoyń, Professor Tadeusz Tomaszewski – An Outstanding Polish Scientist In The Sphere Of Forensic Examination, ВОПРОСЫ КРИМИНОЛОГИИ, КРИМИНАЛИСТИКИ И СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, nr 2(46) 2019, s. 193-195
72. P. Girdwoyń, European Forensic Science Area, ВОПРОСЫ ЭКСПЕРТНОЙ ПРАКТИКИ,  Учредители: Ассоциация экспертов по содействию экспертной деятельности „Национальный общественный центр экспертиз” (Москва), nr S1/2019, s. 1-12
73. P. Girdwoyń, Systemowa kradzież konfliktu, w: A. Bodnar, A. Ploszka (red.): Wokół kryzysu praworządności, demokracji i praw człowieka. Księga Jubileuszowa prof. Mirosława Wyrzykowskiego, Warszawa 2020 s. 396-410
74. M. Rogacka-Rzewnicka, P. Girdwoyń: Secreto professional y confidencialidad de las comunicaciones con el abogado en el proceso penal en Polonia, w:  L. Bachmeier Winter, A. Martinez Santos (red.): Asistencia letrada, confidencialidad abogado-cliente y proceso penal en la sociedad digital. Estudio de Derecho comparado, Madrid 2021, s. 253-276
75. P. Girdwoyń: Problematyka kryminalistyczna kradzieży z włamaniem, w: M. Mozgawa (red.) Kradzież z włamaniem, Warszawa 2021, s. 411-430
76. P. Girdwoyń, T. Tomaszewski: O rzetelności, staranności i aktywności biegłego, w: D. Zienkiewicz (red.) Wokół kryminalistyki. Nauka i praktyka. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Taduszowi Widle, Katowice 2021, s. 307-318.
77. P. Girdwoyń, Kryminał jako sposób pokazywania rzeczywistości prawnokarnej PRL, w: M. Wąsowicz, J. Kuisz (red.): Prawo, literatura i film w Polsce Ludowej, Warszawa 2021, s. 33-62
78. P. Girdwoyń, M. Goc, T. Tomaszewski, Co już wiemy, a czego jeszcze nie wiemy o piśmie wielkiego kompozytora (na kanwie badań rękopisów z Kolekcji Muzeum Fryderyka Chopina)?, w: R. Cieśla (red.): Współczesne wyzwania wobec badań dokumentów, Wrocław 2021, s. 33-46
79. P. Girdwoyń, T. Tomaszewski: Teismo ekspertizes istatymo Lenkijoje keliai ir klystkeliai [Sense and nonsense about Polish expert witness law) w: H. Malewski et al. Kriminalistikos Teorijos Pletra Teismo Ekspertologijos Ateitis [Developments of Theory and Criminalistics and Future of Forensic Expertology], Vilnius 2022, s. 301-319,
80. P. Girdwoyń: O śmieszności prawa i prawników słów kilka, w: J. Kuisz, A. Rosner (red.): Prawo i kultura. Księga dedykowana prof. Markowi Wąsowiczowi, Warszawa 2022, s. 349-361
81. P. Girdwoyń, T. Tomaszewski: Biegli przeklęci, czyli historia niedobrych regulacji, w: V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, R. Krawczyk, D. Wilk (red.): Piękno kryminalistyki. Księga jubileuszowa Profesora Józefa Wójcikiewicza, Kraków 2023, s. 205-226
82. P. Girdwoyń: Kradzież szczególnie zuchwała – problematyka kryminalistyczna, w: M. Mozgawa (red.): Kradzież szczególnie zuchwała, Warszawa 2023, s. 459-469
83. P. Girdwoyń, T. Tomaszewski: Opinie psychografologiczne – w poszukiwaniu granic nauki i zdrowego rozsądku, w: R. Cieśla (red.): Badania dokumentów. Teoria i praktyka, Wrocław 2023, s. 37-49 
 
Artykuły inne:
 
1.Zestawienie bibliograficzne ważniejszych publikacji pracowników i doktorantów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego za rok 2000, „Studia Iuridica” t. XL, 2002 r.
2.Lech Falandysz – wspomnienie (współaut. T. Tomaszewski), „Państwo i Prawo” 9/2003
3.Kryminalistyka romantyczna? w: Księga Pamiątkowa ku czci prof. L. Falandysza, Warszawa 2004
4.Soap-law, czyli prawo w polskich serialach, „Edukacja Prawnicza” 7(91)/2007, s. 43-45
5. Bezpieczeństwo niejedno ma imię…, „Prawnik” nr 207, 24.10.2012, s. 5
6. P. Girdwoyń, Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela akademickiego – zasady ogólne, Monitor Akademicki 9.12.2020,  https://monitorakademicki.org/odpowiedzialnosc-dyscyplinarna-nauczyciela-akademickiego-zasady-ogolne/
7. P. Girdwoyń, Zdyscyplinowana wolność w ministerialnym pakiecie, Monitor Akademicki 9.12.2020, https://monitorakademicki.org/zdyscyplinowana-wolnosc-w-pakiecie/
8. P. Girdwoyń, Odpowiedzialność za tweety, Monitor Akademicki 6.01.2023 https://monitorakademicki.org/odpowiedzialnosc-za-tweety/
9. P. Girdwoyń, Wolność słowa w sieci a odpowiedzialność dyscyplinarna studentów, 10.03.2023 https://monitorakademicki.org/wolnosc-slowa-w-sieci-a-odpowiedzialnosc-dyscyplinarna-studentow/

Referaty i postery:

1.11 lutego 2000 r.- Urząd Ochrony Państwa: „Wersje kryminalistyczne w pracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości”
2.11 maja 2000 r. – Polsko-Austriackie Sympozjum Prawa Karnego, Wydział Prawa Uniwersytetu w Salzburgu: „Structure and competence of security services in Poland”
3.16 czerwca 2000 r – IX Międzynarodowe Sympozjum Badań Pisma Ręcznego, Katedra Kryminalistyki Uniwersytetu Wrocławskiego: „Opinia pismoznawcza a prawo do obrony”
4.16 września 2000 – „Scientific Evidence vs. right to counsel and defence” II Konferencja European Academic of Forensic Sciences
5.Kryminalistyczne aspekty prawdopodobieństwa, 11 maja 2001, Urząd Ochrony Państwa
6.An evaluation of an expert-witness opinion, Vilnius 24-10-2001
7.Criminalistics aspects of right to counsel and defence in Polish criminal investigation- Polsko-Austriackie Sympozjum Prawa Karnego maj 2002
8.Forensic Science In Adversary Criminal Proceedings System, EAFS Conferrence, Montpellier, wrzesień 2002
9.An Expert Witness in Criminal Procedures of various European countries. An attempt of comparative analyse, ENFSI Conferrence, Istanbul, Wrzesień 2003
10.Zadania i kompetencje biegłego w niemieckiej procedurze karnej, Zjazd Katedr Kryminalistyki, Toruń, maj 2004
11.Opinie pismoznawcze w orzecznictwie angielskim i niemieckim, XI Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma, czerwiec 2004
12.New identification methods in judicial practice – Wilno, IV międzynarodowa konferencja “Teismo ekspertizes teoria ir praktika”, 16.06.2005
13.Scent identification evidence in jurisdiction (drawing on the example of judicial practice in Poland), współaut.: T. Tomaszewski – Konferencja IAFS, 25.08.2005, Hongkong
14.Short overview of the German and Polish criminal procedure – University of Baltimore, School of Law, 5.04.2006
15.Dokumenty publiczne w uregulowaniach prawnych wybranych państw, „Dokumenty a prawo”, Uniwersytet Warszawski, 21.04.2006
16.The same signature after 60 years? (współaut. T. Tomaszewski), European Prospectives in Forensic Science, 2nd International Conferrence, Cluj Napoca, 4.05.2006
17.Rzemiosło czy nauka: sprawy U.S. v. Prime, U.S. v. Saelee, U.S. v. Rutherford, XII Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma Ręcznego, 8.06.2006
18.Evaluation of modern forensic examination techniques in court decisions (współaut. T. Tomaszewski), European Academy of Forensic Science, Helsinki 13.06.2006
19.Stellenwert der Kriminalistik im System der Wissenschaften in Polen, 3. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kriminalistik, Oranienburg, 25.10.2006
20.Fałszerstwo testamentu (analiza przypadku) – nowoczesna technologia na usługach sprawcy i biegłego, Prawo a nowoczesne technologie – Konferencja Wydziałowa WPiA UW, Warszawa 2.03.2007 (współaut.: T. Tomaszewski)
21.Nowe, „trudne” dowody – problematyka kryminalistyczna i procesowa, Nowe technologie dowodowe a proces karny, Konferencja Sędziów Izby Karnej i Izby Wojskowej Sądu Najwyższego, Serock 29.05.2007
22.Importance of standarizing law education, European Law Faculties Association Annual Conferrence & General Assembly, Hamburg, 29.02.2008
23.Badania porównawcze pisma w prawie szwajcarskim, XIII Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma Ręcznego, Wrocław 18.06.2008
24.New method underlying forensic education, International Academy of Forensic Science, New Orleans 24.07.2008 (współaut. T. Tomaszewski)
25.Change of paper infrared spectra at the beginning of the XXI century, International Academy of Forensic Science, New Orleans 24.07.2008 (współaut. T. Tomaszewski, A. Witowski)
26.Dowód z opinii biegłego a wspólny obszar postępowania karnego w prawie Unii Europejskiej, I Regionalny Kongres Nauk Sądowych, Częstochowa 17.04.2009
27.Wartość dowodowa i diagnostyczna opinii daktyloskopijnej w ujęciu porównawczym – konferencja „90 lat daktyloskopii na ziemiach polskich”, Warszawa 2.09.2009
28.Admissibility of Scientific Evidence – an Old Problem in a New Era (współaut.: T. Tomaszewski), European Academy of Forensic Science, Glasgow, 10.09.2009
29.Tajemniczy obraz – badania sygnatury Tadeusza Makowskiego (współaut. T. Tomaszewski), seminarium pt.: „Problematyka autentyczności dzieł sztuki na polskim wynku: teoria, praktyka, prawo”, Warszawa 16.03.2010
30.The European Regulation on Biometrics and its Implementation, (współaut.: K. Gradoń, M. Tomaszewska, T. Tomaszewski, P. Waszkiewicz), EuroForensics, Istanbul 27.03.2010
31.Biometryczne zabezpieczenia dokumentów a bezpieczeństwo obrotu, II Ogólnopolski Zjazd Prawa Bankowego, Warszawa 9.04.2010
32.Znaczenie badań DNA jako dowodu w kryminalistyce, DNA – encyklopedia życia, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 10.04.2010
33.Personel szpitala jako świadek w postępowaniu sądowym – VIII ogólnopolski zjazd komitetów i zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, 8.06.2010
34.Matrix – reaktywacja czyli o naukowości badań pisma raz jeszcze (współaut.: T. Tomaszewski), XIV Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma, 16.06.2010
35.The use of illegally gathered evidence at the criminal trial (współaut.: M. Rogacka-Rzewnicka), The XVIIIth International Congress of Comparative Law, Washington, 27.07.2010
36.Expert opinion evidence and harmonisation of law in the European Union (współaut.: T. Tomaszewski), The 20th International Symposium on the Forensic Sciences „Forensic Science at Trial”, Sydney 9.09.2010
37.Do lawyers really understand what science is? Admissibility of DNA evidence in courts, Dalian, Chiny, 22.10.2010
38.Nauki sądowe – ścieżka edukacji (Centrum Nauk Sądowych UW), I Kongres Nauk Sądowych, Warszawa 27.11.2010
39.Biegły w zjednoczonej Europie. Czy harmonizacja dowodu z opinii biegłego jest możliwa? – wykład w ramach uroczystości wręczenia uprawnień ekspertom Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego, Warszawa 8.12.2010
40.Nauczanie kryminalistyki na Uniwersytecie Warszawskim (współaut. T. Tomaszewski) – V Międzynarodowa konferencja EKC MWD Rosji, Moskwa 2.03.2011
41.Aktualna problematyka badań DNA w kryminalistycce, DNA – encyklopedia życia, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 16.04.2011
42.The alleged letter of Frederic Chopin. Composer’s manuscript 30 years later (współaut. T. Tomaszewski), International Academy of Forensic Sciences, Funchal 14.09.2011
43.Kowalski i Nowak na tropie, czyli jak bronić się przed fałszerstwami, Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego, 6.12.2011
44.Chemicy-detektywi. Słynne fałszerstwa w historii kryminalistyki, Analiza chemiczna w ochronie zabytków, Wydział Chemii UW, 8.12.2011
45.Oszustwa przy wykorzystaniu technologii biometrycznych, Bezpieczeństwo technologii biometrycznych, ochrona danych biometrycznych, UKSW, 9.12.2011
46.Prawne konsekwencje klonowania człowieka, CNKopernik, 25.02.2012
47.Базовое и непрерывное обучение криминалистике в Варшавском университете, współaut. T. Tomaszewski, 8 МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИА «КРИМИНАЛИСТИКА И СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА: НАУКА, ОБУЧЕНИЕ, ПРАКТИКА»
48. The EU regulations on biometrics and their implementation (współaut.: T. Tomaszewski),21st International symposium on the Forensic Sciences, Australian-New Zealand Forensic Science Society, Hobart 26.09.2012
49. Dowody naukowe a ewolucja procesu karnego, 7.03.2013 r. Konferencja pt.: „Reformy prawa karnego w Polsce na tle tendencji europejskich i światowych”, IPSiR/WPiA, Uniwersytet Warszawski 7.03.2013 (referat złożony do druku)
49. Dowody naukowe we współczesnym procesie – granice możliwości opiniowania przez biegłego – 08.04.2013, wykład w ramach Komisji Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie
50. Znaczenie oceny ryzyka dla postępowania sądowego, wykład w ramach XI Ogólnopolskiego Zjazdu Komitetów i Zespołów Kontroli Zakażeń Szpitalnych, 10.06.2013 r., Mikorzyn k/Konina
51. „Nie!” dla biegłęgo jasnowidza (współaut. T. Tomaszewski), Zjazd Katedr Kryminalistyki, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, 10.09.2013
52. Dowód z opinii biegłego we współczesnym postępowaniu karnym – problematyka kryminalistyczna, wykład w ramach Szkolenia Sędziów Sądu Okręgowego w Bielsku Białej, Zakopane 26.09.2013
53. Negocjacje czy wyroki – nowe możliwości rozstrzygania skarg pacjentów, XIII Interaktywna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Innowacje w prewencji i kontroli zakażeń szpitalnych. Badania-Technologie-Prawo”, Stare Jabłonki k. Ostródy 07.10.2013, Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa
54. Nowelizacja kodeksu postępowania karnego a problematyka śladów kryminalistycznych, Konferencja Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie oraz Zespołu Analityki Sądowej i Toksykologicznej, Komitetu Chemii Analitycznej PAN, „ślady kryminalistyczne i ich znaczenie w postępowaniu przygotowawczym”, Kraków, 16.10.2013
55. Nowelizacja kodeksu postępowania karnego a dowód z opinii biegłego – 17.12.2013, wykład w ramach Komisji Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie
56. Prawne aspekty zastosowania nowoczesnych technik obrazowania w kryminalistyce – 18.03.2014, wykład w ramach cyklu wykładów Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, seminarium „Nowoczesne technologie obrazowania i ich zastosowania w kryminalistyce”, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW
57. Przyczyny błędów w opiniach biegłych – 18.03.2014, wykład w ramach Komisji Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie
58. Planowanie postępowania przygotowawczego a kontradyktoryjność, 16.05.2014 r., wykład w ramach X ogólnopolskiego seminarium kryminalistycznego „Nauki sądowe wobec kontradyktoryjnego procesu karnego”, Zielona Góra-Jesionka 14-16 maja 2014 r.
59. Dowód z opinii biegłego w perspektywie nowelizacji k.p.k., 24.05.2014 r., wykład w ramach Sympozjum Szkoleniowego Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach, Wisła 23-25 maja 2014 r.
60. Hospitalizacja pacjenta z grupy wysokiego ryzyka powikłań – jak zabezpieczyć się przed roszczeniem, wykład w ramach XIV Interaktywnej Konferencji Naukowo-Szkoleniowiej Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa pt.: „Innowacje w profilaktyce i kontroli zakażeń szpitalnych”, 06.10.2014 Stare Jabłonki
61. Reconstruction of the Course of Events Based on Bloodstain Pattern Analysis (współaut: R. Sitnik, T. Tomaszewski), World Forensics Festival, IAFS, Seoul  15.10.2014 r.
62. Opinie kryminalistyczne w nowych warunkach procesowych, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa CLKP, PTK, WPiA UW, Wima Convention: „Fizykochemiczne badania śladów kryminalistycznych w aspekcie prawa i postępowania karnego”, Jachranka 19.11.2014
63. Dowód z opinii biegłego po nowelizacji kodeksu postępowania karnego, III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Miejsce zdarzenia”, Warszawa 18.03.2015
64. Zmiany w procedurze karnej w kierunku kontradyktoryjności i nowa rola biegłych sądowych, Konferencja Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundacji – Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych pt.: „Proces kontradyktoryjny a kompetencje biegłych sądowych”, Warszawa 24.03.2015 r.
65. Wykorzystanie kryminalistyki w obronie oskarżonego, zebranie koła naukowego „Temida”, Warszawa 24.03.2015 r.
66. Relacje między organami procesowymi a biegłymi, XI Seminarium Kryminalistyczne Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze „Sądowomedyczne i kryminalistyczne aspekty wypadków drogowych”, Jesionka, 13.05.2015 r.
67. Postępowanie przed sądem I instancji – podsumowanie, Konferencja Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie pt.: „Nowelizacja procesu karnego – starzy aktorzy w nowych rolach”, Warszawa 16.05.2015
68. Dowód z opinii biegłego w nowych warunkach procesowych, Sympozjum Adwokatów i Aplikantów Adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach, Wisła 30.05.2015 r.
69. 3D crime scene reconstruction – legal aspects, (współaut. T. Tomaszewski), European Academy of Forensic Science, Praga 8.09.2015 r.
70. Adversarial elements in the new updated Polish criminal proceedings: How will the change (starting in July 2015) affect the forensic science business in Poland? – European Paint and Glass Group (ENFSI) 21st annual meeting, CLKP, Jachranka, 21.09.2015 r.
71. Identification of perpetrators based on BPA, 26th International Symposium on Human Identification, Grapevine, TX, 13.10.2015 (współaut. T. Tomaszewski)
72. Nowelizacja przepisów dotyczących dowodów naukowych w polskim procesie karnym, wykład Komisji Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała 13.11.2015
73. Dowód z opinii biegłego i jego kontradyktoryjna ocena po 01 lipca 2015, wykład Komisji Doskonalenia Zawodowego Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu, Ustroń 14.11.2015
74. Psycholog okiem prawnika. Opiniowanie psychologiczne w teorii i w praktyce, Wydział Psychologii UW, III Konferencja „Psychologia i przestępczość – granice i pogranicza”, 27.02.2015
75.Prawne aspekty zastosowania skanowania 3D w postępowaniu przygotowawczym i procesie wykrywczym, CLKP, konferencja „Nowoczesne technologie wspomagające odtworzenie wyglądu miejsca zdarzenia”, Warszawa, 08.03.2016 r.
76. Prawne aspekty wykorzystywania systemu skanowania 3-D podczas oględzin miejsca zdarzenia, IV Międzynarodowa konferencja naukowa „Miejsce Zdarzenia”, CLKP, PTK, Warszawa 13.04.2016
77. 10 lat za materiał porównawczy (współaut. T. Tomaszewski), XVII Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma, UWr, Wrocław 15.06.2016 r.
78. Oględziny zdarzenia – dokumentacja śladów biologicznych z zastosowaniem skanerów 3D – aspekty prawne, II Ogólnopolska Konferencja Biologii Kryminalistycznej „Genetyczny portret sprawcy przestępstwa”, Jachranka, 23 listopada 2016
79. 3D Documentation of Crime Scene and Identification of Perpetrators Based on BPA, International Academy of Forensic Science, Toronto, 23.08.2017 (współaut. T. Tomaszewski)
80. New Forensic Science Study at the University of Warsaw, International Academy of Forensic Science, Toronto, 24.08.2017 (współaut. T. Tomaszewski)
81. 50 years of teaching forensic science at the University of Warsaw, 2nd International Forensic Investigation & Education Conference, Rugao 1.11.2017
82. New challenges, old problems – jurisprudence and modern methods of identification,  „The Belt and Road Initiative” International Academic Seminar on Forensic Science, Szanghaj 4.11.2017
83. Forensic Science Rediscovered, 2nd conference of Silk Road Forensic Consortium, 6-7.11.2017, Xian Jiaotong University
84. The pretrial right to counsel during the preliminary investigation in Poland, 26.07.2018 (współaut.: M. Rogacka-Rzewnicka), International Academy of Comparative Law, Fukuoka 25.07.2018
85.Interdisciplinary Forensic Sctudies. How to make the Impossible Possible, European Academy of Forensic Science (współaut.: T. Tomaszewski), Lyon 29.08.2018
85. From Chinese characters to Latin letters, Silk Road Forensic Consortium Conference, Yantai, 17.09.2018
86. Strafrecht als Instrument zur Gestaltung der Vergangenheit?, 8. Bonner Humboldt-Preisträger-Forum, Bonn 19.10.2018
87. Kryminalistyka ponownie odkryta, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowej KRIMED „Metody badawcze w kryminalistyce i medycynie sądowej”, Lublin 23.11.2018
88. Zbrodnia doskonała, V Ogólnopolska Studencka Konferencja Kryminalistyczna „50 twarzy zbrodni”, Poznań, 9.12.2018
89. Porównanie polskiego i amerykańskiego ustawodawstwa karnego co do cyberprzestępczości, Cyberbezpieczeństwo – studium  przypadków, Legal Hackers, Warszawa 16.01.2019 r.
90. Od „urzędowej lustracyi” do współczesnych oględzin – krótki rys historyczny (współaut. T. Tomaszewski), VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Miejsce Zdarzenia”, Warszawa 09.05.2019 r.
91. P. Girdwoyn, Wrongful convictions – an universal problem in forensic science?, 17-18.10.2019, 3rd International Law, Forensics, Investigation, and Education Conference
92. P. Girdwoyn, Forensic science in humanitarian action – old problem, new challenges – 4th Conference of Silk Road Forensic Consortium (SRFC) 20-21.10.2019, Kunming, Chiny
93. P. Girdwoyń, M. Goc. T. Tomaszewski: „Co już wiemy, a czego jeszcze nie wiemy o piśmie ręcznym wielkiego kompozytora (na kanwie badań rękopisów z Kolekcji Muzeum Fryderyka Chopina).” XIX Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma Ręcznego, Uniwersytet Wrocławski, 7.10.2020 (online)

93. P. Girdwoyń: „Nielegalne dowody w postępowaniu karnym – perspektywa kryminalistyczna” – Nielegalne dowody w postępowaniu karnym – webinarium HFPC i WPAiE UWr 28.10.2020 (online)
94. P. Girdwoyń: „Odpowiedzialność prawna w kontekście badań naukowych historyka” – debata online WH UW i Monitora Akademickiego pt.: „Gdzie leżą granice wolności badań? Historycy przed sądem”, 10.03.2021
95. P. Girdwoyń: „Rola obrońcy w niemieckim procesie karnym” – wystąpienie online dla Koła Naukowego Niemieckiej Myśli Prawnej WPiA UW, 2.03.2022
96. P. Girdwoyń: „Mowa jako narzędzie pracy adwokackiej i akademickiej” – wystąpienie online dla ELSA Poznań w ramach „Akademii Wymowy Sądowej”, 23.03.2022 r.
97. P. Girdwoyń, T. Tomaszewski: „Application of Artificial Intelligence in Forensic Science”, 18th International Congress: „Criminalistics and Forensic Expertology. Science, Studies, Practice”, 8.09.2022, Vilnius, Litwa
98. P. Girdwoyń: „Dowód z opinii biegłego z perspektywy obrońcy – co można, a czego nie można ustalić w procesie” – szkolenie dla Okręgowej Rady Adwokackiej w Płocku, 17.09.2022, Krzyczki
99. P. Girdwoyń: „Memy a prawo karne” – referat na spotkaniu Koła Naukowego Własności Intelektualnej WPiA UW, 20.10.2022

100. P. Girdwoyń, T. Tomaszewski: „Sztuczna inteligencja – perspektywy zastosowania w kryminalistyce”, wystąpienie w ramach XXIV  Konferencji Wydziału Prawa i Administracji UW „Nowe technologie jako źródło wyzwań dla systemu prawa w Polsce”, 31.03.2023

101. P. Girdwoyń: Why DNA is important for lawyers even if they do not realize it?, NextgenerationLab – wyzwania kryminalistyki, Warszawa CNS UW 31.05.2023

102. P. Girdwoyń: „Możliwe zastosowania AI w kryminalistyce” NextgenerationLab – wyzwania kryminalistyki, Warszawa CNS UW 31.05.2023

 

Inne:

1.Racjonalna reforma prawa karnego, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2001 (redakcja merytoryczna)

Opinie i prace niepublikowane:

1.Opinia w przewodzie doktorskim Liny Novikovienė (Katedra Kryminalistyki Uniwersytetu M. Romerisa w Wilnie) pracy pt.: Šiuolaikinės kriminalistinės profilaktikos koncepcijos formavimas ir taikymo tendencijos lietuvoje (Development And Application Trends of Modern Criminalistic Prophylaxis in Lithuania) – 2005
2.Opinia w przewodzie doktorskim Ernestasa Lipnickasa (Katedra Kryminalistyki Uniwersytetu M. Romerisa w Wilnie) pracy pt. Šiuolaikinės kyšininkavimo ikiteisminio tyrimo kriminalistinės metodikos koncepcija: samprata ir ypatumai lietuvoje (The Concept of Contemporary Criminalistic Methodology Used In Pre-trial Investigation of Bribery) – 2006
3.Opinia w przewodzie doktorskim Egidijusa Radzevičiusa (Katedra Kryminalistyki Uniwersytetu M. Romerisa w Wilnie) pracy pt.: Specialių žinių panaudojimas tiriant nusikalstamus darbų saugos taisyklių reikalavimų pažeidimus: teoria ir praktika lietuvoje (The Application of Special Knowledge Investigating Criminal Violations of The Requirements of The Work Safety Regulations: Theory and Practice in Lithuania) – 2006
4.Recenzja w przewodzie habilitacyjnym dr Adama Tarachy, Lublin 9.05.2007
5.Recenzja w przewodze doktorskim mgr Karoliny Olszak, Warszawa, 18.12.2007
6.Recenzja w przewodzie doktorskim mgr Jacka Rzeszotarskiego, Warszawa 22.02.2008
7.Recenzja w przewodzie doktorskim mgr Kacpra Gradonia, Warszawa, 9.06.2008
8.Recenzja w przewodzie doktorskim mgr Joanny Szmigielskiej, Wrocław, 17.06.2008
9.Recenzja w przewodzie habilitacyjnym dr Marzeny Wasilewskiej, 10.12.2009
10.Recenzja pracy pod red. M. Goca i E. Gruzy pt.: „Co nowego w kryminalistyce – przegląd zagadnień z zakresu zwalczania przestępczości”, 31.03.2010
11.Recenzja pracy M. Całkiewicz pt.: „Modus operandi sprawców zabójstw”, 30.06.2010
12.Opinia promotorska w przewodzie doktorskim mgr Karola Pachnika – 18.01.2011
13.Recenzja w przewodzie doktorskim mgr M. Sabata – 7.04.2011
14.Recenzja w przewodzie doktorskim mgr M. Michalskiego – 26.03.2012
15. Opinia promotorska w przewodzie doktorskim mgr P. Łabuza, 25.06.2013
16. Opinia promotorska w przewodzie doktorskim mgr K. Furman-Łajszczak, 21.10.2013
17. Recenzja w przewodzie doktorskim mgr Macieja Zaleskiego, 10.11.2013
18. Recenzja w przewodzie doktorskim mgr Wojciecha Jasiakiewicza, 18.11.2013 r.
19. Opinia promotorska w przewodzie doktorskim mgr Magdaleny Tomaszewskiej, 18.05.2014
20. Ocena dorobku i pozycji naukowej oraz działalności organizatorskiej  dr hab. Adama Tarachy, 19.05.2014
21. Recenzja wydawnicza pracy M. Tomaszewska-Michalak, T. Tomaszewski (red.): Dokumenty a prawo. Prawne oraz praktyczne aspekty korzystania z dokumentów i e-dokumentów, Warszawa 2015
22. Recenzja wydawnicza pracy : I.Malinowska, T. Safjański, M. Michalski, P. Łabuz (red.), „Handel Ludźmi. Aspekty prawnokarne i kryminalistyczno-kryminologiczne”, 06.04.2016
23. Recenzja w przewodzie habilitacyjnym dr Pawła Waszkiewicza, 09.04.2016
24. Recenzja w przewodzie habilitacyjnym dr Wiesława Jasińskiego, 30.09.2016
25.Recenzja w przewodzie doktorskim mgr Daniela Palacza, 14.06.2018
26. Recenzja w przewodzie doktorskim mgr Izabelli Ewy Dembowskiej-Czubaty, 30.11.2018
27. Opinia promotorska w przewodzie doktorskim mgr Marcina Nowaka, 7.10.2019
28. Recenzja w przewodzie doktorskim mgr Anny Jaskuły, 5.06.2022
29. Recenzja w przewodzie doktorskim mgr Marty Nawrockiej, 20.08.2022
30. Recenzja w przewodzie doktorskim mgr Jakuba Kwaśnika, 01.09.2022
31. Recenzja w przewodzie doktorskim mgr Jakuba Witta, 1.10.2022
32. Recenzja w przewodzie doktorskim mgr Adrianny Niegierewicz-Biernackiej, 28.10.2022
33. Recenzja wewnętrzna dla „Ruchu Prawniczego, Ekonomicznego i Socjologicznego”, 28.11.2022

34. Recenzja wewnętrzna dla „Z zagadnień nauk sądowych”, wyd. IES, 08.2023,

35. Recenzja wewnętrzna dla „Z zagadnień nauk sądowych”, wyd. IES, 09.2023,

Projekty badawcze

1.Kryminalistyczne i procesowe aspekty możliwości identyfikacyjnych badań dokumentów w kontekście dopuszczalności i kategoryczności dowodu z opinii biegłego, 5 H02A 01920, kierownik, (projekt zakończony)
2.Możliwości identyfikacji dokumentów – problematyka prawna i kryminalistyczna, 5 H02A 02721, czł. zespołu, (projekt zakończony)
3.Platforma bezpiecznej implementacji biometrii przy realizacji działań związanych z weryfikacją i identyfikacją tożsamości, O R00 0026 07, czł. zespołu, czł. Komitetu Sterującego z ramienia UW – 2009-2011 (projekt zakończony)
4.Metodyka rekonstrukcji wypadków drogowych wykorzystująca oprogramowanie do wspomagania prac inżynierskich, 0834 B T02 2009 37, czł. zespołu , 2009-2011 (projekt zakończony)
5.Perspektywy harmonizacji dowodu z opinii biegłego w sprawach karnych, N N110 031238, 2010-11
6. “Rekonstrukcja przebiegu zdarzenia na podstawie wyglądu śladów krwawych”, O ROB 0006 03 001 finansowany przez NCBR w ramach konkursu nr 3/2012 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa 2012-2015  – kierownik zespołu Uniwersytetu Warszawskiego
7. „Narzędzie wspomagające prowadzenie postępowania przygotowawczego i wykonywanie czynności w procesie wykrywczym poprzez odtwarzanie wyglądu miejsc zdarzenia i okoliczności zdarzenia” 2013-2015 Projekt nr DOBR-BIO4/005/13287/2013, kierownik zespołu UW

Życiorys

1991-1995 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
1995 praca magisterska pt.: „Kryminalistyczne aspekty teorii walki”
1995-1999 Studium doktoranckie WPiA UW
1999 praca doktorska pt.: „Wersje kryminalistyczne”
1999 – 2006 adiunkt na WPiA UW
1999-2002 Pełnomocnik Dziekana ds. Badań Naukowych
1999-2005 Pełnomocnik Dziekana ds. Rady Wydziału
1999-2005 członek zarządu Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych
2001 – I nagroda Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego za najlepszą pracę doktorską z dziedziny kryminalistyki
2001 – nagroda Rektora UW z okazji Święta Uniwersytetu Warszawskiego
2002 – nagroda Rektora UW II stopnia (indywidualna)
2002-2003 Stypendysta Fundacji Aleksandra von Humboldta i Gemeinnützige Hertie Stiftung, pobyt w Max Planck Institut für ausländisches und internationales Strafrecht we Freiburgu
2004 – nagroda Rektora UW z okazji Święta Uniwersytetu Warszawskiego
2005 – praca habilitacyjna pt.: „Zarys kryminalistycznej taktyki obrony”
2005 – I nagroda im. prof. Tadeusza Hanauska, przyznana przez Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne za najlepszą pracę habilitacyjną z dziedziny kryminalistyki
2005 – nagroda Rektora UW II stopnia (indywidualna)
2005- 2008 Kierownik Studium Prawa Wydziału Prawa i Administracji UW
2006 – 31.05.2017 profesor nadzwyczajny w Katedrze Kryminalistyki UW
2006 – nagroda Rektora UW z okazji Święta Uniwersytetu Warszawskiego
2006 – 2008 członek Komisji Senackiej ds. Studenckich i Procesu Kształcenia Uniwersytetu Warszawskiego
2007 – Nagroda Wydziału Prawa i Administracji
2007 – 2013 dyrektor Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego
2007 – Stypendysta Fundacji Herrmanna i Marianne Straniak, pobyt na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Bazylei
2008 – Nagroda Rektora UW z okazji święta Uniwersytetu Warszawskiego
2008 – Nagroda Zespołowa II stopnia Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
2009 – nagroda indywidualna Rektora UW z okazji Święta Uniwersytetu Warszawskiego
2010 – Nagroda Rektora UW z okazji Święta Uniwersytetu Warszawskiego
2011 – Nagroda Rektora UW z okazji Święta Uniwersytetu Warszawskiego
2012 – 2016 członek Rady Programowej Wojskowego Przeglądu Prawniczego
2012 – tytuł profesora nauk prawnych
2012 – Nagroda Rektora UW z okazji Święta Uniwersytetu Warszawskiego
2012 – członek Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich w kadencji 2012-2016, od 01.2013 – przewodniczący Komisji
24.04.2015 – nagroda Dziennika Gazety Prawnej  „Złoty Paragraf” w kategorii „Adwokat”
2016 – grudzień 2019- Dyrektor Instytutu Prawa Karnego WPiA UW
05.2017 – Kierownik Centrum Prawa Sportowego WPiA UW
01.06.2017 – profesor zwyczajny w Katedrze Kryminalistyki WPiA UW
11.2017 – Chair Professor w College of Criminal Justice, East China University of Political Science and Law w Szanghaju (do 11.2020)
11.2017 – Visiting Professor w College of Medicine And Forensics, Xi’an Jiaotong University w Xi’an, Chiny (do 11.2018)
2020 – członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego
2020 – członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego
2020- członek Senatu Uniwersytetu Warszawskiego
2020- Członek Komisji Prawno-Statutowej Senatu UW
2020 – Członek Komisji Rektorskiej ds. Etyki Badań Naukowych z Udziałem Człowieka
16.02.2021 – Dyrektor Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego