prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski

Kierownik Katedry Kryminalistyk WPiA UW

  • Tel.: +48225524315
  • Faks: +48225524317
  • E-mail: tadtom@wpia.uw.edu.pl
  • Pokój: 118, Collegium Iuridicum I
  • Dyżur: środy, godz. 15.00-16.00

Spis publikacji
1. Oryginalne opublikowane prace twórcze:
A. Monografie
1.1. Przesłuchanie biegłego w postępowaniu karnym, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1998, s. 185
1.2. Alibi. Problematyka kryminalistyczna, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1993, s. 232
B. Artykuły
1.3. Kryminalistyczna problematyka przestępczości komputerowej, Problemy Kryminalistyki 1980, nr 143, s. 68-80
1.4. Możliwości wykorzystania informatyki w kryminalistyce, Problemy Kryminalistyki 1980, nr 145-146, s. 425-439
1.5. Ogólne czynniki wpływające na taktykę przesłuchania biegłego, Państwo i Prawo 1981, nr 7, s. 115-124
1.6. Wartość niekategorycznych opinii biegłych, Nowe Prawo 1981, nr 9, s. 64-77
1.7. Więcej uwagi dla przesłuchania biegłego w postępowaniu przygotowawczym, Problemy Praworządności 1983, nr 4, s. 42-54
1.8. Dopros eksperta w polskom ugolownom processie, Informacjonnyj biuletin, Sofia 1983
1.9. Postanowienia o powołaniu biegłego w teorii i praktyce, Problemy Kryminalistyki 1984, nr 163, s. 66-75
1.10. Uwagi na temat konfrontacji biegłych w procesie karnym, Państwo i Prawo 1986, nr 10, s. 77-84
1.11. Kryminalistyczno-procesowe aspekty przygotowania do przesłuchania biegłego, Problemy Praworządności 1986, nr 11, s. 62-73
1.12. Przesłuchanie eksperta pisma w procesie, Materiały Sympozjum Badań Dokumentów (red. Z.Kegel), Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1986, s. 193-200
1.13. Moznosti vyuziti polygrafickeho vysetreni podle polskeho trestniho prava, Ceskoslovenska kriminalistika 1987, vol. XX, nr 1, s. 73-81
1.14. Zur Vernehmung des Sachverstandigen im polnischen Strafprozess, Wissenschaftliche Zeitschrift 1988, vol. 37, nr 5, s. 437-440
1.15. Przesłuchanie podejrzanego i reguły Miranda w procesie amerykańskim, Państwo i Prawo 1990, nr 6, s. 83-92
1.16. Zabezpieczanie i wykorzystanie śladów kryminalistycznych ujawnianych w toku oględzin miejsca kradzieży z włamaniem (wspólnie z E.Gruzą), Problemy Praworządności 1990, nr 6, s. 13-19
Preservation and Use of Traces Revealed During the Search of the Scene of Burglary, Forensic Science International 1990, nr 46, s. 153-158
1.17. Problematyka wykorzystania „dowodów naukowych” na tle procedury amerykańskiej, Nowe Prawo 1991, nr 1-2, s. 153-166
1.18. Dopuszczalność dowodów naukowych w amerykańskim procesie karnym, Przegląd Sądowy 1991, nr 5-6, s. 81-92
1.19. Instytucja alibi w prawie amerykańskim, Studia Iuridica 1992, t. 5, s. 97-112
1.20. Prawno-kryminalistyczne pojęcie alibi, Przegląd Policyjny 1992, nr 2-3, s. 60 -71
1.21. Procesowe funkcje alibi (alibi a poszlaka), Państwo i Prawo 1992, nr 5, s. 67-73
1.22. Wartość okazania oskarżonego w praktyce śledczej i sądowej, Palestra 1992, nr 9-10, s. 20-29
1.23. Alibi a ciężar dowodu w procesie karnym, Przegląd Sądowy 1992, nr 11, s. 32-42
1.24. Zasady sprawdzania alibi, Wojskowy Przegląd Prawniczy 1992, nr 4, s. 22-31
1.25. Świadkowie zeznający w sprawach z alibi, Przegląd Policyjny 1993, nr 1-2, s. 19-29
1.26. Use of Expert Witnesses in Criminal Trials, Criminal Justice Newsletter, Criminal Justice Europe, 1994, vol. 4, nr 6, s. 13 – 182. Podręczniki:
2.1. Podstawy kryminalistyki ogólnej (jako współautor z Z.Czeczotem), Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1989, s. 277; opracowanie połowy podręcznika3. Inne publikacje:
3.1. Recenzja pracy: E.J.Green: Psychology for Law Enforcement, Państwo i Prawo 1979, nr 8-9, s. 215-217
3.2. Recenzja pracy: R.Szałowski: Kryminalistyczna ocena postępowania w sprawach o wypadki przy pracy, Państwo i Prawo 1983, nr 3, s. 109-111
3.3. Recenzja pracy: N.W.Bachariew: Ocznaja stawka. Ugolowno-processualnyje i kriminalisticzeskije woprosy, Problemy Kryminalistyki 1984, nr 165, s. 446-452
3.4. Recenzja pracy: T.Widła: Cechy płci w piśmie ręcznym, Problemy Kryminalistyki 1988, nr 180, s. 227-230
3.5. Recenzja pracy: J.Kasprzak: Chejloskopia kryminalistyczna, Problemy Kryminalistyki 1993, nr 199, s. 24-25
3.6. Recenzja pracy J.Gurgul: Zabójstwo czy naturalny zgon? Na tle sprawy Iwana Ślezki vel Zygmunta Bielaja, Problemy Kryminalistyki 1993, nr 202, s. 45-49
3.7. Recenzja pracy: J.V.Geberth: Practical Homicide Investigation. Tactics, Procedures, and Forensic Techniques, Problemy Kryminalistyki 1995, nr 207, s. 56-60
3.8. Recenzja pracy: H.Gibbons, T.Starbranch: „Murder One” CD-ROM, Instructor’s Manual, Student Workbook; Państwo i Prawo 1995, nr 2, s. 101 – 102
3.9. Glosa do wyroku SN z dn. 3.VII.1987, Problemy Praworządności 1989, nr 8-9, s. 112-117
3.10. Sprawozdanie z Dni Prawniczych Polsko-Angielskich, Państwo i Prawo 1981, nr 6, s. 138-139
3.11. Nowe kierunki kryminalistycznych badań dokumentów, Problemy Kryminalistyki 1986, nr 172, s. 282-286
3.12. Kształtowanie świadomości praw podmiotowych (Seminarium prawa amerykańskiego), Państwo i Prawo 1992, nr 4, s. 102-103
3.13. Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych w okresie przejścia od systemu jednopartyjnego do wielopartyjnego, Państwo i Prawo 1992, nr 12, s. 97-98
3.14. Społeczeństwo, Przestępstwo i Wymiar Sprawiedliwości (Kongres Academy of Crminal Justice Sciences), Państwo i Prawo 1994, nr 7-8., s. 127-1294. Nie opublikowane prace, oczekujące na publikację:
4.1. Polska bibliografia kryminalistyczna; fragment pracy zespołowej przygotowywanej do druku w PWN5. Prace niepublikowane
5.1. Opinie przygotowywane w ramach ekspertyz kryminalistycznych wykonywanych na zlecenie sądów i prokuratur (wydawane przy współudziale prof. Z.Czeczota)
5.2. Opinie przygotowywane w toku ekspertyz kryminalistycznych wykonywanych na zlecenie sądów i prokuratur (wydawane samodzielnie w ramach wykonywania funkcji biegłego sądowego lub jako kierownik Zakładu Kryminalistyki Uniwersytetu Warszawskiego) – ok. kilkudziesięciu opinii rocznie
5.3. The Value of Material Evidence in the Polish Courts; referat wygłoszony na saminarium prawa karnego w Salzburgu, 1982
5.4. Rola Sekcji Kryminalistyki Studenckiego Koła Naukowego Prawników w procesie kształcenia; referat wygłoszony na seminarium poświęconym doskonaleniu procesu dydaktycznego, Legionowo 1984
5.5. Taktyczne i techniczne błędy dokonywane w czasie oględzin miejsca; referat wygłoszony na Międzynarodowym Sympozjum Kryminalistycznym, Popowo 1985
5.6. The Code of Criminal Procedureand Other Sources of Law in the Field of Polish Criminal Trial; referat wygłoszony na seminarium postępowania karnego w Capital University, Columbus (USA) 1986
5.7. Aktualny stan kryminalistyki w Polsce; referat wygłoszony na posiedzeniu Rady Naukowej Katedry Kryminalistyki Uniwersytetu Karola, Praga 1986
5.8. The Principles of the Polish Criminal Procedure; referat wygłoszony w ramach Salzburg Seminar, Salzburg 1987
5.9. Okazanie a alibi (wstępne wyniki badań); referat wygłoszony na konferencji nt. postępów w identyfikacji człowieka, Kraków 1989
5.10. Projekt nowelizacji kodeksu postępowania karnego w części dotyczącej dowodów, Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne 1991Publikacje przygotowane po mianowaniu na stanowisko profesora
nadzwyczajnego (1995)1.Oryginalne opublikowane prace twórcze:
A. Monografie i prace zwarte
1.1. Proces amerykański. Problematyka śledcza, Wyd. COMER 1996, s. 240
1.2. Dowód z opinii biegłego w procesie karnym (monografia), IES, Kraków 1998, II wydanie poprawione 2000
1.3. Problemy współczesnej kryminalistyki, Prace dedykowane prof. dr hab. Z.Czeczotowi, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1996, s. 153 (wspólnie z E.Gruzą
1.4. Problemy współczesnej kryminalistyki, t. 2. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1998, s. 208 (wspólnie z E.Gruzą
1.5. Problemy współczesnej kryminalistyki, t. 3. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2000, s. 360 (wspólnie z E.Gruzą)
1.6. Problemy współczesnej kryminalistyki, t. 4. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2001, s. 320 (wspólnie z E.Gruzą)
1.7. Problemy współczesnej kryminalistyki, t. 5. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2002, s. 217 (wspólnie z E.Gruzą)
1.8. Problemy współczesnej kryminalistyki, t. 6. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2003, s. 217 (wspólnie z E.Gruzą)
1.9. Problemy współczesnej kryminalistyki, t. 7. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004, s. 217 (wspólnie z E.Gruzą)
1.10. Problemy współczesnej kryminalistyki, t. 8. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005, s. 217 (wspólnie z E.Gruzą)
1.11.
B. Artykuły
1.12. Problemu dopuszczalności dowodów naukowych w procesie amerykańskim – ciąg dalszy, Przegląd Sądowy, 1995, nr 6, s. 79-93
1.13. Świadek koronny w świetle rozwiązań amerykańskich, Państwo i Prawo 1995, nr 10-11, s. 106 – 115
1.14. Value and Functions of Expert Witness Opinions in Poland, Studia Iuridica 1995, t. 30, s. 135 – 147
1.15. Uzyskiwanie od oskarżonego materiału porównawczego do badań pismoznawczych w procesie karnym, Materiały VI Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma Ręcznego (red. Z.Kegel), Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1996, s. 69 – 74
1.16. Rola i zakres pomocy biegłego w czynnościach procesowych postępowania przygotowawczego, w pracy: Dowód z opinii biegłego w projekcie kodeksu postępowania karnego, Wyd. Instytutu Ekspertyz Sądowych, Kraków 1996, s. 49 – 53
1.17. Świadek koronny po amerykańsku, w pracy: Współczesna przestępczość. Problemy Prawnokarne, Kryminalistyczne i Kryminologiczne (red. K.Sławik), Wyd. JotA, Szczecin 1996, s. 119 – 127
1.18. Genetyczne badania identyfikacyjne – przełom i wyzwanie dla kryminalistyki, w pracy: Problemy współczesnej kryminalistyki, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1996, s. 127-141
1.19. Opinie prywatne – szansa czy wyzwanie, w: Status biegłego w postępowaniu sądowym, Kraków 1996
1.20. Czy korzystać z opinii prywatnych?, Przegląd Sądowy 1997, nr 2, s. 18 – 31
1.21. Nietypowy materiał porównawczy w ekspertyzie podpisów, Biuletyn Kryminalistyczny ŚLAD 1997, nr 3, s. 14 – 18
1.22. Instytucja świadka koronnego w ocenie studentów prawa (wyniki badań ankietowych), Studia Iuridica 1997, t. 34, s. 195 – 204
1.23. Prawa i obowiązki biegłego według kodeksu postępowania karnego z 1997 r., w pracy: Problemy współczesnej kryminalistyki, t. 2. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1998, s. 161 – 176,
1.24. Biegły i jego opinia w nowym kodeksie postępowania karnego, Państwo i Prawo, 1998, nr 5
1.25. Ekspertyza biegłego w ujęciu nowego kodeksu postępowania karnego, Postępy Kryminalistyki, 1998, z.. 2
1.26. Procesowa kontrola opinii sądowo-psychiatrycznych w świetle nowego kodeksu postępowania karnego, Postępy Psychiatrii i Neurologii, 1999, t. 9.
1.27. Korzystanie z dowodów naukowych w świetle nowego kodeksu postępowania karnego, w pracy: Rozwój techniki w kryminalistyce na przestrzeni dziejów polskich służb policyjnych, Piła 1999,
1.28. Sprawa United States v. Starzecpyzel i co z niej wynika dla opiniowania pismoznawczego, w: Problemy dowodu z dokumentu, Materiały VIII Wrocławskiego Sympozjum Badań Pisma (por. red. Z.Kegla), Wrocław1999
1.29. Podstawowe prawa i obowiązki biegłego w polskim procesie karnym, Jurisprudecija, Vilnius 2000, t. 18., nr 10
1.30. Metody badawcze kryminalistyki a nowy kodeks postępowania karnego z 1997 r., w pracy: Problemy współczesnej kryminalistyki, t. 3. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2000, s. 339-344
1.31. Kwalifikacje biegłych wydających opinie kryminalistyczne”, w pracy: Problemy współczesnej kryminalistyki, t. 3. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2000, s. 345-356
1.32. Przesłuchanie podejrzanego w procesie amerykańskim: stare wytyczne na nowy wiek, w: Nauka wobec przestępczości, Księga Pamiątkowa ku czci Profesora T.Hanauska, Kraków 2001
1.33. Oczywiste przypadki – wątpliwe opinie, w: Współczesne problemu dowodu z dokumentu (por. red. Z.Kegla), Wrocław 2001
1.34. Jeszcze o badaniach pisma ręcznego w orzecznictwie sądów amerykańskich, w: Współczesne problemu dowodu z dokumentu (por. red. Z.Kegla), Wrocław 2001
1.35. Uwagi wstępne na temat możliwości ustalania leworęczności wykonawcy rękopisu, w: Księga Pamiątkowa ku czci Profesora A.Szwarca, Wrocław 2001
1.36. Możliwości badań identyfikacyjnych wykonawców paraf, w pracy: Problemy współczesnej kryminalistyki, t. 4. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2001, s. 287-302
1.37. Opinie prywatne w polskiej praktyce śledczo-sądowej, Jurisprudecija, Vilnius 2001, t. 22, s. 229-235
1.38. Badanie podpisów w sprawie Aleksander K. przeciwko „Życie” (jako współautor z E.Gruzą), w pracy: Problematyka dowodu z ekspertyzy dokumentów, t. I., Wrocław 2002
1.39. Stary biegły w nowej szacie, w: „Problemy Współczesnej Kryminalistyki” 7(1)/2003, s. 23-31
1.40. Kompetencje firm prywatnych do wydawania opinii w postępowaniu karnnym i cywilnym, w: Doctrina multiplex veritas una. Księga ofiarowana prof. Mariuszowi Kulickiemu, Toruń 2004, s. 171-1782. Podręczniki:
2.1. Kryminalistyka ogólna (jako współautor z Z.Czeczotem), Wyd. COMER 1996, s. 438; opracowanie ponad połowy podręcznika (14 z 22 rozdziałów)3. Inne publikacje
3.1. Pierwsza Światowa Konferencja nt. Nowych Trendów w Śledztwach Kryminalnych i Dowodach, Państwo i Prawo 1996, nr 6, s. 94 – 97
3.2. Ku regułom proceduralnym dla Międzynarodowego Sądu Karnego (sprawozdanie z konferencji w Londynie Toward a Procedural Regime for the International Criminal Court), Państwo i Prawo 1997, nr 10, s. 90-903
3.3. Recenzja pracy Ryszarda Jaworskiego: Opinia z ekspertyzy poligraficznej jako
dowód odciążający, Wrocław 1999, Problemy Kryminalistyki, 2000, nr 229
3.4. Wspomnienie o prof. dr hab. Z.Czeczocie, Problemy Kryminalistyki

4. Prace oczekujące na publikację
4.1. Criminalistics in Poland: Dealing with Physical Evidence (artykuł przyjęty do druku w Criminal Justice International, USA)
4.2. Is a Polygraph Admissible at Trial: A Polish Perspective (artykuł przyjęty do druku w Criminal Justice International, USA)
4.3. Rules of Polish Criminal Justice System and the Standards of the ILC Draft Statute on an International Criminal Court (opracowanie przesłane na zamówienie, które jako rozdział pracy przygotowującej powstanie Międzynarodowego Sądu Karnego ONZ opublikowane zostanie przez Instytut Maxa Plancka)

5. Prace niepublikowane
5.1. Opinia o projekcie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków stosowania środków przymus bezpośredniego ora użycia broni palnej lub psa służbowego przez funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz sposobu postępowania w tym zakresie; opinia przygotowana dla Urzędu Rady Ministrów, 1996
5.2. Opinie przygotowywane w toku ekspertyz kryminalistycznych z zakresu badań dokumentów, osmologii, daktyloskopii, traseologii, wykonywane na zlecenie sądów i prokuratur oraz adwokatów (kilkadziesiąt opinii rocznie)
5.3. Opinie dla prokuratur, sądów i Policji z ekspertyz pisma ręcznego i z zakresu kryminalistyki
5.4. Opinia nt. taktyki prowadzenia okazania i czynności Policji, przygotowana dla Komitetu Helsińskiego, 200

Życiorys

WYKSZTAŁCENIE:
Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji,
tytuł magistra prawa (dyplom z wyróżnieniem) 1978
tytuł doktora prawa – 1983
habilitacja – 1993
tytuł naukowy profesora – 1998
Capital University, Law School, Columbus, Ohio, USA, semestr letni 1986
University of Iowa, College of Law, Iowa City, Iowa, rok akademicki 1993/94

ZATRUDNIENIE:
Obecnie od 2003 r. – Profesor zwyczajny , Uniwersytet Warszawski,Wydział Prawa i Administracji, Instytut Prawa Karnego, Katedra Kryminalistyki
1995 – 2003 – Profesor nadzwyczajny , Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Instytut Prawa Karnego, Katedra Kryminalistyki
Wrzesień 1993 – Lipiec 1994: Visiting Scholar, University
of Iowa, College of Law, Iowa City, USA
czerwiec 1983 – Czerwiec 1993: Adiunkt, Uniwersytet Warszawski
październik 1981 – Maj 1983: Starszy asystent, Uniwersytet Warszawski
październik 1979 – Wrzesień 1991:Asystent, Uniwersytet Warszawski
październik 1978 – Wrzesień 1979: Asystent stażysta,Uniwersytet Warszawski

NAGRODY:
Pierwsza nagroda czasopisma „Państwo i Prawo” na najlepszą rozprawę doktorską obronioną w Polsce w 1983 r. (1984);
Nagroda Ministra Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w pracy naukowej,
wielokrotne indywidualne i zespołowe nagrody Rektora UW (ostatnia w 2002 r.)

STAZE NAUKOWE:
Stypendium Capital University Law School, Columbus, Ohio, USA (1986)
Salzburg Seminar (sponsorowany przez Harvard University), Salzburg, Austria (1987) Szkoła Prawa Amerykańskiego (stypendium Democracy After Communism Foundation, ufundowane przez Columbia University), Budapeszt, Węgry (1991);
staż w United Nations Institute of Crime Prevention and Control (HEUNI), Helsinki, Finlandia (1993);
stypendium American Council of Learned Societies, Iowa City, Iowa, USA (1993/94)

DODATKOWE DOSWIADCZENIA ZAWODOWE:
Aplikacja sądowa (1982 – 1984) zakończona egzaminem sędziowskim
Wizyty na zagranicznych uniwersytetach: Uniwersytet Amsterdamski (1979; University College London (1981, 1985); University of Salzburg (1984, 1996); Uniwersytet Karola w Pradze (1985); University of Sheffield (1986); Uniwersytet Zagrzebski (1987); Uniwersytet Sofijski (1988);Uniwersytet Humboldta w Berlinie (1989, 1991)
Biegły sądowy Sądu Okręgowego w Warszawie;
Wykonywanie ekspertyz kryminalistycznych dla potrzeb organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości
Członek Komitetu Doradczego przy Komendancie Głównym Policji,
Członek komitetu doradczego przy Ministrze Sprawiedliwości

PEŁNIONE FUNKCJE:
2008 – Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego
2001 – 2008 Dziekan Wydziału Prawa i Administracji
1999 – 2001 Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji
1996 – 1999 Dyrektor Instytutu Prawa Karnego
1991 – 1993 Zastępca Dyrektora Instytutu Prawa Karnego,
1996 – Kierownik Katedry Kryminalistyki (d. Zakładu) Uniwersytetu Warszawskiego
2002 – Członek Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego
1996 – 2002 Rzecznik Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego
1985 – 1991 Rzecznik Dyscyplinarny dla Studentów Uniwersytetu Warszawskiego,
1979 – 1984 Pełnomocnik Dziekana WPiA ds. Praktyk Karnistycznych,
1995 – Biegły sądowy z zakresu kryminalistyki i badań dokumentów Sądu Okręgowego w Warszawie

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH:
Związek Nauczycielstwa Polskiego 1978 – 1981;
Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne (Przewodniczący Rady Naukowej, członek Zarządu)
Polskie Stowarzyszenie Badań Dokumentów (członek Zarządu),
International Society of Forensic Science (członek)