Media Społecznościowe w pracy Policji OPUS

Media społecznościowe w pracy organów ścigania

(NCN OPUS 2018/31/B/HS5/01876)

Kierownik projektu: dr hab. Paweł Waszkiewicz, prof. UW

Swój profil na portalu Facebook ma nie tylko najbardziej znany polski świadek koronny Jarosław Sokołowski ps. 'Masa’ – jeden z członków ścisłego kierownictwa zorganizowanej grupy przestępczej znanej pod nazwą 'Pruszków’. Spośród dwóch miliardów użytkowników tego najbardziej popularnego serwisuspołecznościowego 14 milionów to mieszkańcy Polski. Zgodnie z wynikami badań 79% spośród tych użytkowników korzysta z niego (loguje się) codziennie. Statystyczny użytkownik w 2017 roku spędza ponad dwie godziny dziennie korzystając z różnych mediów społecznościowych. Wielu z nich traktuje go nie tylko jako platformę do komunikacji ze swoimi znajomymi i kreowania swojego wizerunku, ale także jako podstawowe źródło informacji o świecie. Media społecznościowe, głównie Facebook i Twitter stawiane w opozycji do tradycyjnych mediów – telewizji, radia, prasy – uznane zostały za kanał komunikacji i główne źródło informacji dla osób niezadowolonych z sytuacji politycznej i dominującego nurtu mediów. Siłę tej grupy mają obrazować nieprzewidywane wyniki kilku ostatnich demokratycznych wyborów po obu stronach Atlantyku. Część ekspertów wskazuje właśnie na to, że niedoceniony został wpływ mediów społecznościowych, głównie Facebooka i Twittera. Afera Cambridge Analytica potwierdziła część tych przypuszczeń. Biorąc nawet poprawkę na to, że w pewnej mierze szacunki te są na wyrost to rola mediów społecznościowych we współczesnym świecie jest olbrzymia. Oprócz wspomnianych Facebooka i Twittera to również YouTube, Instagram, oraz szereg innych platform i aplikacji czy niezliczone fora internetowe zrzeszające od kilkunastu do wielu tysięcy użytkowników. W świecie tych mediów odbywa się więc szereg interakcji przeniesionych tam ze świata 'analogowego’ a użytkownicy spędzają w nim coraz więcej czasu nie tylko kreując swój wizerunek i ulegając wpływowi innych użytkowników, ale również zacierają granicę pomiędzy obiema rzeczywistościami – cyfrową i analogową.

Organy ścigania mogą korzystać i w wielu przypadkach korzystają z mediów społecznościowych w celu realizacji swoich zadań. Sposoby takiego wykorzystania można podzielić na trzy podstawowe grupy: politykę informacyjną za pomocą mediów społecznościowych, pracę śledczą (głównie z wykorzystaniemmetod OSINT czyli tzw. białego wywiadu) oraz wykorzystanie dowodowe materiałów pochodzących z  takich mediów. To co pozostaje nieznane to skala faktycznego wykorzystania potencjału tkwiącego w mediach społecznościowych przez organy ścigania. Wyrywkowe badania wskazują na to, że zarówno grupy przestępcze, jak i indywidualni sprawcy korzystają z takich mediów w dużo większym zakresie niż śledczy. Ponadto dominującą rolę mają najprawdopodobniej działania wykrywcze, przy marginalizacji potencjału informacyjnego i komunikacyjnego z użytkownikami-obywatelami tkwiącego w mediach społecznościowych.

Proponowane badania empiryczne mają na celu przede wszystkim pozwolić określić, jaka jest rzeczywista kala i sposób wykorzystania mediów społecznościowych w pracy organów ścigania. Służyć temu będą zarówno metody badań ilościowych, takie jak ankieta, wywiad kwestionariuszowy i badania oficjalnego wykorzystania mediów społecznościowych, jak również jakościowe: wywiady pogłębione, studia przypadku oraz badania wykorzystania mediów społecznościowych. Istotnym jest uzupełnienie anegdotycznych historii, jak np. spektakularnego zatrzymania poszukiwanych nieroztropnych sprawców oznaczających się za pomocą aplikacji Forsquare w konkretnej lokalizacji, o rzetelne wyniki badań. Interesujący jest również aspekt  porównawczy badań. Badany będzie związek pomiędzy powszechnością korzystania z mediów społecznościowych w danej społeczności a skalą ich wykorzystania przez poszczególne organy ścigania. W amach badań zostanie też zweryfikowana hipoteza o związku wieku pracowników organów ścigania ze sposobem korzystania z nich w pracy zawodowej z mediów społecznościowych. Ważną częścią badań jest także porównanie rozwiązań prawnych dotyczących wykorzystania mediów społecznościowych przez organy ścigania: jakie są możliwości, a jakie gwarancje wolności obywatelskich i praw człowieka. Na podstawie uzyskanych wyników opracowany zostanie model teoretyczny wykorzystania mediów społecznościowych w pracy organów ścigania Wyniki badań oprócz aspektów stricte poznawczych mogą służyć podejmowaniu decyzji w zakresie kreowania efektywnej i bezpiecznej dla obywateli (nienaruszającej ich praw oraz wolności) polityki organizacyjnej organów ścigania.

Projekt realizowany w latach 2019-2023.

Publikacje:

Rozdziały w monografiach:

 1. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE W PRACY ORGANÓW ŚCIGANIA. NIE TYLKO SOCMINT
  Autorzy: Waszkiewicz Paweł
  Książka: Media społecznościowe w pracy organów ścigania (rok: 2021, tom: nie dot., strony: 44938), Wydawca: Wydawnictwo INP PAN
 2. WYKORZYSTYWANIE MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH W PRACY ORGANÓW ŚCIGANIA – ZAGADNIENIA WSTĘPNE
  Autorzy: Kargul Paulina, Jędrzejak Aleksandra
  Książka: Media społecznościowe w pracy organów ścigania (rok: 2021, tom: nie dot., strony: 44948), Wydawca: Wydawnictwo INP PAN
 3. Media społecznościowe w postępowaniu karnym
  Autorzy:Waszkiewicz Paweł (red.)
  Książka:Media społecznościowe w postępowaniu karnym (rok: 2022, ), Wydawca: Wydawnictwo INP PAN
 4. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE JAKO NARZĘDZIE PRACY POLSKIEJ POLICJI. WYNIKI BADAŃ KWESTIONARIUSZOWYCH
  Autorzy: Czekalska Marta, Krawczyk Kinga
  Książka: Media społecznościowe w pracy organów ścigania (rok: 2021, tom: nie dot., strony: 44946), Wydawca: Wydawnictwo INP PAN
 5. SZARY WYWIAD. KRYTYCZNA ANALIZA DEFINICJI POJĘCIA W LITERATURZE POLSKIEJ ORAZ ANGLOJĘZYCZNEJ
  Autorzy: Waszkiewicz Paweł, Bayer Katarzyna, Bitner Jan
  Książka: Media społecznościowe w pracy organów ścigania (rok: 2021, tom: nie dot., strony: 44945), Wydawca: Wydawnictwo INP PAN
 6. WYBRANE ASPEKTY DOPUSZCZALNOŚCI DOWODÓW POCHODZĄCYCH Z MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH W POSTĘPOWANIU KARNYM – UJĘCIE PORÓWNAWCZE
  Autorzy: Waszkiewicz Paweł, Dębniak Hubert, Rabczuk Stanisław
  Książka: Media społecznościowe w pracy organów ścigania (rok: 2021, tom: nie dot., strony: 44948), Wydawca: Wydawnictwo INP PAN
 7. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE JAKO ŹRÓDŁO DOWODU W POLSKIM PROCESIE KARNYM. BADANIE ORZECZNICTWA SĄDÓW APELACYJNYCH I SĄDU NAJWYŻSZEGO
  Autorzy: Skraba Karolina, Strzałkowski Ignacy
  Książka: Media społecznościowe w pracy organów ścigania (rok: 2021, tom: nie dot., strony: 44948), Wydawca: Wydawnictwo INP PAN
 8. Media społecznościowe w pracy organów ścigania
  Autorzy: Waszkiewicz Paweł (red.)
  Książka: Media społecznościowe w pracy organów ścigania (rok: 2021, tom: nie dot., strony: 175), Wydawca: Wydawnictwo INP PAN
 9. Wykorzystanie dowodów z mediów społecznościowych w postępowaniu cywilnym. Perspektywa badawcza
  Autorzy: Waszkiewicz Paweł, Rabczuk Stanisław, Worek Krzysztof
  Książka:Granice prawa (rok: 2020, tom: 1, strony: 763-780), Wydawca: Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości
 10. PROFIL POLSKA POLICJA NA PORTALU FACEBOOK. PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKACJI ZE SPOŁECZEŃSTWEM
  Autorzy: Czekalska Marta, Waszkiewicz Paweł
  Książka: Media społecznościowe w pracy organów ścigania (rok: 2021, tom: nie dot., strony: 44950), Wydawca: Wydawnictwo INP PAN
 11. CZY WIELKOPOLSKA POLICJA UMIE W INTERNETY? ANALIZA STRATEGII KOMUNIKACYJNEJ KWP W POZNANIU NA PORTALU FACEBOOK
  Autorzy: Waszkiewicz Paweł, Tomaszewska-Michalak Magdalena, Stromczyński Błażej, Rabczuk Stanisław
  Książka: Media społecznościowe w pracy organów ścigania (rok: 2021, tom: nie dot., strony: 44949), Wydawca: Wydawnictwo INP PAN

Artykuły w czasopismach:

 1. NIE PYTAJĄ CIĘ O IMIĘ, WALCZĄ Z OSTRYM CIENIEM MGŁY. PODSTAWY PRAWNE WYKORZYSTANIA MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH PRZEZ POLSKIE ORGANY WŁADZY PUBLICZNEJ NA PRZYKŁADZIE POLICJI
  Autorzy:
  Waszkiewicz Paweł, Tomaszewska-Michalak Magdalena, Stromczyński Błażej, Rabczuk Stanisław
  Czasopismo:
  Studia Iuridica (rok: 2021, tom: 89, strony: 386-408), Wydawca: Uniwersytet Warszawski
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 2. Wykorzystanie mediów społecznościowych przez funkcjonariuszy polskiej Policji. Próba wstępnego opisu zjawiska na podstawie wyników badań kwestionariuszowych
  Autorzy:
  Bayer Katarzyna, Bitner Jan
  Czasopismo:
  Problemy współczesnej kryminalistyki (rok: 2019, tom: 23, strony: 14185), Wydawca: Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne, Katedra Kryminalistyki WPiA UW
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 3. Wybrane aspekty prawne pozyskiwania danych z mediów społecznościowych przez polskie organy ścigania
  Autorzy:
  Dębniak Hubert, Rabczuk Stanisław
  Czasopismo:
  Problemy współczesnej kryminalistyki (rok: 2019, tom: 23, strony: 49-78), Wydawca: Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne, Katedra Kryminalistyki WPiA UW
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
 4. Wykorzystanie mediów społecznościowych w postępowaniu cywilnym treści z nich pochodzące jako fakty, o których informacja jest powszechnie dostępna
  Autorzy:
  Rabczuk Stanisław
  Czasopismo:
  Opolskie Studia Administracyjno-Prawne (rok: 2020, tom: 18, strony: 93-109), Wydawca: Uniwersytet Opolski
  Status:
  Opublikowana
  Doi:
  10.25167/osap.2591 – link do publikacji