dr Piotr Lewulis

Adiunkt w Katedrze Kryminalistyki WPiA UW od 2020 r., wcześniej asystent naukowo-badawczy na w tej samej Katedrze (2015-2019), od 2017 r. pełni funkcję jej sekretarza. Kierownik Studiów Podyplomowych Kryminalistyki i Prawa Dowodowego w Centrum Nauk Sądowych UW i członek Rady Dydaktycznej CNS UW (od 2021 r.). Członek Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2020-2024. Affiliate Academic przy Department of Security and Crime Science University College London (w 2023 r.). Członek Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego (od 2022 r.).

Absolwent magisterskich studiów prawniczych (WPiA UW, 2014) i stacjonarnych studiów doktoranckich (WPiA UW 2019). We wrześniu 2019 r., uchwałą Rady Naukowej Instytutu Prawa Karnego WPiA UW uzyskał stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych w oparciu o pracę pt. „Dowody cyfrowe – teoria i praktyka kryminalistyczna w polskim postepowaniu karnym”. Praca została wyróżniona przez Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne oraz obroniona z wyróżnieniem.

W 2018 r. ukończył aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Warszawie i przystąpił – z wynikiem pozytywnym – do końcowego egzaminu zawodowego.

Jako wykonawca lub koordynator współrealizował projekty badawcze związane m.in. z metodyką prowadzenia śledztw w sprawach zabójstw, weryfikacją kompetencji biegłych sądowych, przeciwdziałaniem terroryzmowi samotnych sprawców, poszukiwaniem osób zaginionych, oraz nowych technologii w obszarze wymiaru sprawiedliwości. W kierowanych przez siebie projektach badawczych skupia się na szeroko rozumianych patologiach przestrzeni cyfrowej: od cyberprzestępczości po proliferację fałszywych narracji spiskowych w Internecie.

Zaangażowany w pracę dydaktyczną przede wszystkim na Wydziale Prawa i Administracji oraz w Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas ćwiczeń z Kryminalistyki, warsztatów procesowych „Moot Court: Criminal mock trial”, czy rozbudowanych zajęć „Zintegrowana Analiza Miejsca Zdarzenia” (CNS UW) –  dąży do integrowania wiedzy teoretycznej z praktyką i warsztatami terenowymi. Jako wykładowca Uniwersytetu Otwartego UW był kilkukrotnie nagradzany nagrodą Rektora UW dla najlepszych wykładowców. W 2022 r. otrzymał wyróżnienie Rektora UW za działalność naukową i dydaktyczną.

Odnosi bardzo umiarkowane sukcesy we wspinaczce skalnej (sportowej i wysokogórskiej); w przeszłości członek reprezentacji AZS UW w snowboardzie.

Spis publikacji:

 1. Dowody cyfrowe – teoria I praktyka kryminalistyczna w polskim postępowaniu karnym, Warszawa 2021 (monografia), https://doi.org/10.31338/uw.9788323548027.
 2. The use of social media evidence in the courtroom: A survey of lawyers experiences in Poland, Computer Law & Security Review, vol 51(2023), https://doi.org/10.1016/j.clsr.2023.105886
 3. Media społecznościowe jako źródło materiału dowodowego w sprawach cywilnych. Wyniki Wstępnego badania ankietowego przeprowadzonego wśród adwokatów i radców prawnych, Państwo i Prawo, nr 8/2023, s. 118-133.
 4. True (armchair) detectives. Opportunities and risks for the Law enforcement resulting from Civilian Activity in Criminal Cases, w: J. Sánchez, O. Pérez, A. Domínguez, E. España (red.), MESTUDIOS JURÍDICO-PENALES, CRIMINOLÓGICOS Y POLÍTICOS CRIIMINALES – Libro Homenaje al Profesor José Luis Díez Ripollés, Valencia 2023 s. 1879-1899 (współautorstwo: P.Waszkiewicz).
 5. Ustalanie tożsamości polskich użytkowników zagranicznych mediów społecznościowych – studium przypadków ścigania mowy nienawiści w cyberprzestrzeni, Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, tom 49 zeszyt 1 / 2023, s. 73-93, https://doi.org/10.53024/5.1.49.2023.
 6. Public vaccination reluctance: what makes us change our minds? Results of a longitudinal cohort study, Vaccines 10(7)/2022, s. 1081, https://doi.org/10.3390/vaccines10071081, (współautorstwo: P.Waszkiewicz, M.Górski, A.Czarnecki, W.Feleszko).
 7. Media społecznościowe jako źródło materiału dowodowego w sprawach karnych. Wyniki Wstępnego badania ankietowego przeprowadzonego wśród adwokatów i radców prawnych, w: P.Waszkiewicz (red.), Media społecznościowe w postępowaniu karnym, 211-232.
 8. Collecting digital evidence from online sources: deficiencies in current Polish criminal law, Criminal Law Forum, nr 33(1)/2022, s. 39-62, https://doi.org/10.1007/s10609-021-09430-4.
 9. Gromadzenie i ocena dowodów cyfrowych w polskim postępowaniu karnym. Kluczowe wnioski z badań aktowych, Prokuratura i Prawo nr 3/2022, s. 119-147.
 10. Modus operandi sprawców oszustw z wykorzystaniem internetowych portali sprzedażowych w kontekście wykrywczym i dowodowym, Problemy Współczesnej Kryminalistyki, t. XXV/2021, s. 97-117 (współautorstwo: P.Olber).
 11. Systemy poszukiwania osób zaginionych – analiza prawno-porównawcza, w: E. Gruza, I. Sołtyszewski (red.), Poszukiwania osób zaginionych, Warszawa 2021, s. 342-415.
 12. Przepisy prawa europejskiego i międzynarodowego – wpływ na mechanizmy poszukiwania osób zaginionych, w: E. Gruza, I. Sołtyszewski (red.), Poszukiwania osób zaginionych, Warszawa 2021, s. 307-342 (współautorstwo: E. Gruza).
 13. O niepowoływaniu biegłych i nowych granicach ‘wiadomości specjalnych’ z zakresu informatyki, w: D. Zienkiewicz (red.), Wokół kryminalistyki. Nauka i praktyka. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Widle, Toruń 2021, s. 373-384.
 14. Kolizja skrótów a wiarygodność cyfrowego materiału dowodowego, Człowiek i Dokumenty, nr 61/2021, s. 39-42.
 15. Flattening the Curve of COVID-19 Vaccine Rejection – An International Overview, Vaccines, tom 9(1)/2021, s. 44 (współautorstwo: W. Feleszko, P. Waszkiewicz, A. Czarnecki).
 16. Digital forensic standards and digital evidence in Polish criminal proceedings. An updated definition of digital evidence in forensic science, International Journal of Electronic Security and Digital Forensics, vol. 13 no. 4/2021, DOI: 10.1504/IJESDF.2021.10034988.
 17. O rozgraniczeniu definicyjnym pomiędzy przestępczością „cyber” i „komputerową” dla celów praktycznych i badawczych, Prokuratura i Prawo, nr 3 / 2021, s. 12-33.
 18. Social Media Intelligence as a tool for immigration and national security purposes, Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, nr 19 / 2018, s. 405-415.
 19. Wybrane problemy ustawodawstwa antyterrorystycznego w perspektywie historycznej, Studia Iuridica, t. 69 / 2017, s. 63-74.
 20. Ograniczanie możliwości ataku jako strategia działań antyterrorystycznych, Problemy Współczesnej Kryminalistyki, t. XXI / 2017, s. 91-114.
 21. Voluntary civilian help in homicide investigations – the need for a policy for Armchair Detectives, w: L. Huff-Corzine (red.), Changes in Homicide Patterns and Implications for Research, Orlando, FL 2017 (współautorstwo: P. Waszkiewicz).
 22. Różnorodność modeli pozyskiwania dowodów cyfrowych – perspektywa badawcza, „Problemy Współczesnej Kryminalistyki”, tom XX / 2016, s. 117-128.
 23. Odzyskiwanie usuniętych dowodów cyfrowych w postępowaniu karnym, Prokuratura i Prawo, nr 7/8 (2016), s. 100-120.
 24. Narzędzie do oceny kompetencji kandydatów na biegłych, Krajowa Rada Sądownictwa, nr 3(32)/2016, s. 41-51 (współautorstwo: P. Rybicki, M. Pękała).
 25. Postępowanie odwoławcze wobec postanowienia o powołaniu biegłego w świetle zasad procesu karnego, w: Postępowanie odwoławcze w znowelizowanym kodeksie postępowania karnego; od sprzeciwu do kasacji – gradacja środków zaskarżenia, Kraków 2016, s. 250-260.
 26. Manipulacja Psychologiczna a swoboda wypowiedzi – rozważania na przykładzie techniki Reida, Problemy Współczesnej Kryminalistyki, tom XIX / 2015, s. 63-76.
 27. Forensic Watch – Ocena kompetencji biegłych sądowych. Oczekiwania i rekomendacje, Warszawa 2015 (współautorstwo: P. Rybicki, M. Pękała, M. Tomaszewska-Michalak, M. Betlejewski).
 28. Wątpliwości związane z udziałem sądu w postępowaniu przygotowawczym, w: Uczestnicy postępowania karnego, Warszawa 2015, s. 173-184 (współautorstwo: M. Sepko).
 29. Kilka słów o „giętkim” języku opinii biegłych sądowych, w: Język polskiego prawa: perspektywa europejska, Warszawa 2015, s. 43-54 (współautorstwo: E. Gruza).
 30. Gdy dowodem są dane – czyli prawdy i mity związane z pozyskiwaniem dowodów cyfrowych, Edukacja Prawnicza, nr 2 (158) / 2015, s. 22-26.
 31. Organy ścigania wobec problemu kryptograficznego ukrycia dowodów cyfrowych, Problemy Współczesnej Kryminalistyki, t. XVIII / 2014, s. 183-201.
 32. Praktyczne trudności związane z cyfrowym materiałem dowodowym, w: Katalog dowodów w postępowaniu karnym, Warszawa 2014.
 33. Fotelowi detektywi w XXI wieku. Sposoby angażowania społeczeństwa do rozwiązywania spraw kryminalnych oraz korzyści i zagrożenia z tego płynące, Archiwum Kryminologii tom XXXVI / 2014, s. 423-450 (współautorstwo: P.Waszkiewicz).

Wystąpienia konferencyjne:

 1.  Kamery nasobne w służbach mundurowych: wstępne wnioski z wywiadów eksperckich, XXV Konferencja Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 5 kwietnia 2024 r. (współautorstwo: G.Jost).
 2. Social media evidence in the courtroom: A survey of lawyers experiences in Poland, Eurocrim 2023 – 23rd annual conference of the ESC, Florence, 5-9 September 2023.
 3. Legally relevant effects of online conspiracy narratives (poster presentation), Eurocrim 2023 – 23rd annual conference of the ESC, Florence, 5-9 September 2023.
 4. Zdjęcia online, zasady etyki i prawnie chronione tajemnice: implikacje dla pracowników prosektorium, Ogólnopolskie Forum Prawa Medycznego i Etyki Lekarskiej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 25-27 maja 2023.
 5. (Nie)obecność sądów w mediach społecznościowych – dodatkowy wymiar transformacji cyfrowej, XXIV Konferencja Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – Nowe Technologie jako źródło wyzwań dla systemu prawa w Polsce, Warszawa, 31 marca 2023.
 6. Nasobne kamery mundurowe w doświadczeniu praktyków: hipotezy, założenia i plan badań jakościowych, XXIV Konferencja Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – Nowe Technologie jako źródło wyzwań dla systemu prawa w Polsce, Warszawa, 31 marca 2023 (współautorstwo: G. Jost).
 7. Body-worn cameras in policing and criminal justice – research methods and the related hypotheses, Eurocrim 2022 – 22nd annual conference of the ESC , Malaga 21-24 September 2022.
 8. Charakterystyka przestępstw popełnianych w mediach społecznościowych w kontekście ich wykrywalności, II Kongres Kryminologiczny, Uniwersytet Jagielloński, 8-9 września 2022.
 9. Kamery nasobne w pracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości – przyjęte metody badań jakościowych i powiązane z nimi hipotezy, II Kongres Kryminologiczny, Uniwersytet Jagielloński, 8-9 września 2022.
 10. Modele współpracy państw z organizacjami pozarządowymi w sprawach poszukiwań osób zaginionych w świetle badań prawno-porównawczych, Prawno-społeczna problematyka poszukiwań osób zaginionych, Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Warszawa 17-18 Listopada 2021.
 11. Krępujące zdjęcia i jak je zniszczyć: zagrożenia utraty kontroli nad treścią na tle możliwości kasowania danych, OKN Cyberprzestępczosć Seksualna w Ujęciu Interdyscyplinarnym, KNPK „Temida (WPiA UW), 21 maja 2021. (online).
 12. Dowody życia zdalnego. Wyniki badania wstępnego na temat wykorzystania treści z mediów społecznościowych w polskich postępowaniach sądowych, XXII Konferencja Wydziałowa – Prawo w czasie pandemii Covid-19, Uniwersytet Warszawski 12 marca 2021. (online).
 13. Theory and practice of the use of digital evidence in polish criminal court proceedings, Digital Forensics Research Workshop – DFRWS APAC, 27-29 stycznia 2021.
 14. Defining ‘cybercrime’ on the basis of criminological data, Ist International Conference ICT2020, Universidad Loyola, Sewilla, 20-21 stycznia 2020.
 15. Adult gone missing: the unobvious aspects of the battle for privacy in digital age, Ist International Conference ICT2020,Universidad Loyola, Sewilla, 20-21 stycznia 2020 (współautorstwo: E. Gruza, D. Mańkowski).
 16. Weryfikacja wiarygodności dowodów cyfrowych – oczekiwania a rzeczywistość, X Jubileuszowy Zjazd Katedr Kryminalistyki – Kryminalistyka wobec pomyłek sądowych, 26-28 czerwca 2019 r., Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 17. Funkcjonariusz Straży Leśnej jako oskarżyciel publiczny – uprawnienie (nie)uzasadnione?, Ogólnopolska konferencja naukowa „Status oskarżyciela w postępowaniu karnym”, Kraków 12 grudnia 2017.
 18. Przejaw nieludzkiego traktowania czy przywilej? Odmienne oblicza pracy skazanych dawniej i dziś, Ogólnopolska Konferencja „kary okrutne i wymyślne”, 12 kwietnia 2017 r., Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (współautorstwo: P. Modzelewski).
 19. Ograniczanie skutków zdarzeń terrorystycznych z użyciem infrastruktury miejskiej w Izraelu, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bliski Wschód w XXI wieku”, 24 marca 2017 r., Uniwersytet Opolski.
 20. Wymiar kary za zabójstwo i pobicie ze skutkiem śmiertelnym w Australijskim systemie prawnym – uwagi na przykładzie Nowej Południowej Walii, Ogólnopolska konferencja naukowa „Kara za zabójstwo – aspekty społeczne i doktrynalne w różnych porządkach prawnych, Lublin 15 grudnia 2017.
 21. Voluntary civilian help in homicide investigations – the need for a policy governing Armchair Detectives, Konferencja „Annual meeting of the Homicide Research Working Group” , Memphis 7-10 czerwca 2017 r. (współautorstwo: P. Waszkiewicz).
 22. The intersections of terrorism and technology, Terrorism Issues in the Trump Administration – National Security Legal and Policy Issues, 15 września 2017, University of Warsaw and St. Mary’s University School of Law – Center for Terrorism Law.
 23. Social Media screening and countering terrorism – an assessment of possibilities, Konferencja „Safeguarding Australia 2016 – 13th Nationa Security Summit”, Canberra 10-13 maja 2016.
 24. Conducting homicide study with hard to obtain data: case study Poland, Konferencja „Annual meeting of the Homicide Research Working Group”, St. Louis 8-11 czerwca 2016 r. (współautorstwo: P. Waszkiewicz).
 25. The use of cryptography by terrorists – Real and imaginary problems, and the assessment of possible solutions, Konferencja „Australian and New Zealand Forensic Science Society 23rd International Symposium”, Auckland 18-22 września 2016.
 26. Problem dopuszczalności meta-opinii biegłego w postępowaniu karnym, Konferencja „Oczekiwania i Perspektywy w polskich naukach sądowych”, Warszawa 12 kwietnia 2016.
 27. Wybrane problemy ustawodawstwa antyterrorystycznego w perspektywie historycznej, II Warszawsko-Krakowskie Seminarium Prawno karne, Krynica-Zdrój 29 maja 2016.
 28. Procedury zabezpieczania dowodów cyfrowych – perspektywa badawcza, Konferencja „IX Ogólnopolski Zjazd Katedr Kryminalistyki, Warszawa 28-19 września 2016.
 29. Legal impediments to the effective detection and prevention of ‘lone wolf’ terrorist acts, Konferencja „Eurocrim 2015 – 15 th annual conference of the ESC”, Porto 2-5 września 2015.
 30. The history and the future of data recovery – the inevitable challenge of cryptography, Konferencja „European Academy of Forensic Science”, Praga 6-11 września 2015.
 31. Regulacje prawne w zakresie uzyskiwania dostępu do zaszyfrowanych dowodów przestępstw, Konferencja „Kryminalistyczne aspekty cyberprzestępczości i teleinformatyki, Opole 18-19 marca 2015.
 32. Postępowanie odwoławcze wobec postanowienia o powołaniu biegłego w świetle zasad procesu karnego, Konferencja „Od sprzeciwu do kasacji – gradacja środków zaskarżenia”, Kraków 17 grudnia 2015.
 33. Czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym wobec zasady domniemania niewinności, Konferencja „Sąd, oskarżyciel, oskarżony – triumwirat procesu karnego, Kraków 10-11 grudnia 2014. (współautorstwo: M. Sepko).
 34. Zaszyfrowany materiał dowodowy – współczesne wyzwanie dla organów ścigania, Konferencja „IV Ogólnopolski zjazd kół naukowych kryminalistyki i kryminologii, Rzeszów 14- 15 maja 2014.
 35. Kilka słów o „giętkim” języku opinii biegłych, Konferencja „Polski język prawny – perspektywa europejska, Warszawa 7 maja 2014 r. (współautorstwo: E. Gruza).
 36. Manipulacja psychologiczna a wyłączenie swobody wypowiedzi, Konferencja „Granice Procesu Karnego – legalność działań uczestników procesu karnego, Wrocław 9 kwietnia 2014.
 37. Praktyczne trudności związane z cyfrowymi środkami dowodowymi, Konferencja „Mozaika Dowodów w Procesie Karnym”, Kraków 12-13 grudnia 2013.

Udział w projektach badawczych:

 • 2022-2023 – „Analiza i dowodzenie patologii informacyjnych w przestrzeni cyfrowej – staż badawczy”; projekt finansowany w ramach Programu MINIATURA 6 przez NCN (nr 2022/06/X/HS5/00425) (kierownik).
 • 2022-2024 – „Kamery Nasobne w pracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości”; projekt finansowany w ramach Programu OPUS21 przez NCN (nr 2021/41/B/HS5/02988) (współwykonawca i koordynator badań jakościowych).
 • 2022-2023 – „Prawnie relewantne skutki teorii i narracji spiskowych – kwerenda” (IDUB UW, PSP 501-D122-20-0004313) (kierownik).
 • 2019-2020 – „Media społecznościowe w pracy organów ścigania”; projekt finansowany w ramach Programu OPUS16 przez NCN (nr 2018/31/B/HS5/01876) (współwykonawca).
 • 2019-2020 –  „Opracowanie systemu rozwiązań prawnych, instytucjonalnych i informatycznych służących usprawnieniu poszukiwań, identyfikacji oraz wsparciu bliskich osób zaginionych”; projekt finansowany w ramach programu GOSPOSTRATEG przez NCBiR (nr. wniosku 385700) (asystent badawczy).
 • 2015-2017 – „PReventing, Interdicting and Mitigating Extremist events: Defending against lone actor extremism (PRIME)” – projekt realizowany w ramach 7 Programu Ramowego Komisji Europejskiej (grant nr. 608354). Współwykonawcy: University College London, Uniwersytet Warszawski, Aarhus Universitet, The Hebrew University of Jerusalem, Universiteit Leiden (asystent badawczy).

Wyjazdy i pobyty badawcze:

 • Czerwiec-Sierpień 2023 – University College London, Department of Security and Crime Science (Londyn, Zjednoczone Królestwo), affiliate academic – staż badawczy.
 • Maj 2022 – Library of Congress (Washington D.C., Stany Zjednoczone); visiting researcher – kwerenda badawcza.
 • Maj-Lipiec 2015 – Rutgers University, School of Criminal Justice (NJ, Stany Zjednoczone); visiting researcher – staż badawczy.

Inne osiągnięcia i funkcje:

 • 2023 – Członek Komisji ds. Oceny Śródokresowej w Międzydziedzinowej Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Od 2022 – Rzecznik Dyscyplinarny w Polskim Związku Szermierczym.
 • Od 2022 – Członek Rady Dydaktycznej Centrum Nauk Sądowych UW
 • Od 2021 – Kierownik Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych (Centrum Nauk Sądowych UW).
 • 2020-2024 – Członek Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego.
 • 2017-2019 – Przedstawiciel doktorantów w Radzie Naukowej Instytutu Prawa Karnego WPiA UW.
 • Od 2017 – Sekretarz Katedry Kryminalistyki WPiA UW.
 • 2016-2019 – Asystent Dziekana ds. Międzynarodowych (koordynacja wymiany studenckiej w ramach programu Erasmus+).
 • 2014 – Członek zarządu i sekretarz Koła Naukowego Prawa Karnego „Temida” na WPiA UW.

Inne wystąpienia:

 • Qanon, 5G i Reptiliańscy Władcy: Kryminologiczne Wymiary Teorii i Narracji Spiskowych, Wystąpienie dla Koła Kryminologicznego im. S.Batawii, WPiA UW, 5 grudnia 2022.
 • Kryminalistyka na Wojnie, Wystąpienie dla Koła Kryminologicznego im. S.Batawii, WPiA UW, 10 maja 2022.
 • Od wdrożenia po zagrożenia – krótka historia i perspektywy cyberprzestępczości, 25. Festiwal Nauki w Warszawie, Uniwersytet Warszawski 23 września 2021.

Nagrody i wyróżnienia:

 • 2022 – Wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za działalność naukową i dydaktyczną, która w szczególny sposób przyczynia się do rozwoju i wzrostu prestiżu UW.
 • 2020 – Praca doktorska pt. „Kryminalistyczne i procesowe aspekty dowodów cyfrowych w postępowaniu karnym” nagrodzona w XXI edycji Konkursu im. prof. T. Hanauska na „Pracę Roku” z dziedziny kryminalistyki).
 • 2015 – Praca magisterska pt. „Dowód Cyfrowy – aspekty kryminalistyczne”  nagrodzona w XVI edycji Konkursu im. prof. T. Hanauska na „Pracę Roku” z dziedziny kryminalistyki).