dr Piotr Lewulis

 • E-mail: p.lewulis@wpia.uw.edu.pl
 • Room: 116, Collegium Iuridicum I,  WPiA UW
 • Office hours: Tuesdays 15:00-16:00 (please e-mail in advance)
 • ResearchGate (link)
 • ORCID (link)

Bio:

Assistant professor at the Department of Criminalistics (Faculty of Law and Administration, University of Warsaw) since 2020. Previously employed as a research assistant at the same faculty. Earlier, a research assistant at the same faculty. He is the Head of Postgraduate Studies in Evidence Law, Forensics, and Judicial Science at the University of Warsaw Center for Forensic Sciences, and a member of the Disciplinary Board for Students and Doctoral Candidates at the University of Warsaw (2020-2024).

In 2014, Dr Lewulis obtained a law degree from the University of Warsaw, and in 2019 he was awarded a Ph.D. in Legal Science (Ph.D. thesis title: ‘Digital Evidence – Forensic Theory and Practice in Polish Criminal Proceedings’; defended with honors). Moreover, his master’s and doctoral theses were both awarded with the Annual Award of the Polish Forensic Science Society for the best thesis in the field of criminalistics (XVIth and XXIst edition).

In 2018, Dr Lewulis passed the advocate’s bar exam after having practiced criminal litigation as an advocate trainee at the Warsaw Bar Association.

Dr Lewulis has undertaken various research projects as a team member or coordinator, including those related to the methodology of homicide investigations, court experts’ competency testing, countering ‘lone wolf’ terrorism, and missing person search. As the Principal Investigator (PI), he has conducted his own research projects related to the analysis of forensic and legal practices regarding the use of digital evidence in the courtroom. His academic activity is focused on broadly understood cyberspace pathologies – from cybercrime to conspiracy narratives proliferated online.

Additionally, Dr Lewulis teaches at the University of Warsaw Faculty of Law and Administration and the Center for Forensic Sciences (including basic forensic science classes, Criminal Moot Court, and the Integrated Crime Scene Investigation course). As a lecturer at the Open University of the University of Warsaw, he has been awarded the University of Warsaw Rector’s Award for the best lecturers several times.

In his free time, Dr Lewulis engages in rock climbing (sports and mountaineering) and is a member of the AZS UW snowboard team.

Published works: 

 1. Dowody cyfrowe – teoria I praktyka kryminalistyczna w polskim postępowaniu karnym, Warszawa 2021 (monograph).
 2. True (armchair) detectives. Opportunities and risks for the Law enforcement resulting from Civilian Activity in Criminal Cases, w: J. Sánchez, O. Pérez, A. Domínguez, E. España (red.), MESTUDIOS JURÍDICO-PENALES, CRIMINOLÓGICOS Y POLÍTICOS CRIIMINALES – Libro Homenaje al Profesor José Luis Díez Ripollés, Valencia 2023, p. 1879-1899 (co-author: P.Waszkiewicz).
 3. Ustalanie tożsamości polskich użytkowników zagranicznych mediów społecznościowych – studium przypadków ścigania mowy nienawiści w cyberprzestrzeni, (english title: Determining the identity of social media users in Poland: prosecuting hate speech in cyberspace – a case study) Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, tom 49 zeszyt 1 / 2023m s. 73-93.
 4. Public vaccination reluctance: what makes us change our minds? Results of a longitudinal cohort study, Vaccines 10(7)/2022, p. 1081, https://doi.org/10.3390/vaccines10071081, (współautorstwo: P.Waszkiewicz, M.Górski, A.Czarnecki, W.Feleszko).
 5. Media społecznościowe jako źródło materiału dowodowego w sprawach karnych. Wyniki Wstępnego badania ankietowego przeprowadzonego wśród adwokatów i radców prawnych, w: P.Waszkiewicz (red.), Media społecznościowe w postępowaniu karnym, p. 211-232.
 6. Collecting digital evidence from online sources: deficiencies in current Polish criminal law, Criminal Law Forum, nr 33(1)/2022, s. 39-62.
 7. Gromadzenie i ocena dowodów cyfrowych w polskim postępowaniu karnym. Kluczowe wnioski z badań aktowych, Prokuratura i Prawo nr 3/2022, s. 119-147.
 8. Modus operandi sprawców oszustw z wykorzystaniem internetowych portali sprzedażowych w kontekście wykrywczym i dowodowym, Problemy Współczesnej Kryminalistyki, t. XXV/2021, p. 97-117 (współautorstwo: P.Olber).
 9. Systemy poszukiwania osób zaginionych – analiza prawno-porównawcza, w: E. Gruza, I. Sołtyszewski (red.), Poszukiwania osób zaginionych, Warszawa 2021, p. 342-415.
 10. Przepisy prawa europejskiego i międzynarodowego – wpływ na mechanizmy poszukiwania osób zaginionych, w: E. Gruza, I. Sołtyszewski (red.), Poszukiwania osób zaginionych, Warszawa 2021, p. 307-342 (współautorstwo: E. Gruza).
 11. O niepowoływaniu biegłych i nowych granicach ‘wiadomości specjalnych’ z zakresu informatyki, w: D. Zienkiewicz (red.), Wokół kryminalistyki. Nauka i praktyka. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Widle, Toruń 2021, p. 373-384.
 12. Kolizja skrótów a wiarygodność cyfrowego materiału dowodowego, Człowiek i Dokumenty, nr 61/2021, p. 39-42.
 13. Flattening the Curve of COVID-19 Vaccine Rejection – An International Overview, Vaccines, tom 9(1)/2021, s. 44 (współautorstwo: W. Feleszko, P. Waszkiewicz, A. Czarnecki).
 14. Digital forensic standards and digital evidence in Polish criminal proceedings. An updated definition of digital evidence in forensic science, International Journal of Electronic Security and Digital Forensics, vol. 13 no. 4/2021, DOI: 10.1504/IJESDF.2021.10034988.
 15. O rozgraniczeniu definicyjnym pomiędzy przestępczością „cyber” i „komputerową” dla celów praktycznych i badawczych, Prokuratura i Prawo, nr 3 / 2021, s. 12-33.
 16. Social Media Intelligence as a tool for immigration and national security purposes, Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, nr 19 / 2018, s. 405-415.
 17. Wybrane problemy ustawodawstwa antyterrorystycznego w perspektywie historycznej, Studia Iuridica, t. 69 / 2017, s. 63-74.
 18. Ograniczanie możliwości ataku jako strategia działań antyterrorystycznych, Problemy Współczesnej Kryminalistyki, t. XXI / 2017, s. 91-114.
 19. Voluntary civilian help in homicide investigations – the need for a policy for Armchair Detectives, w: L. Huff-Corzine (red.), Changes in Homicide Patterns and Implications for Research, Orlando, FL 2017 (współautorstwo: P. Waszkiewicz).
 20. Różnorodność modeli pozyskiwania dowodów cyfrowych – perspektywa badawcza, „Problemy Współczesnej Kryminalistyki”, tom XX / 2016, s. 117-128.
 21. Odzyskiwanie usuniętych dowodów cyfrowych w postępowaniu karnym, Prokuratura i Prawo, nr 7/8 (2016), s. 100-120.
 22. Narzędzie do oceny kompetencji kandydatów na biegłych, Krajowa Rada Sądownictwa, nr 3(32)/2016, s. 41-51 (współautorstwo: P. Rybicki, M. Pękała).
 23. Postępowanie odwoławcze wobec postanowienia o powołaniu biegłego w świetle zasad procesu karnego, w: Postępowanie odwoławcze w znowelizowanym kodeksie postępowania karnego; od sprzeciwu do kasacji – gradacja środków zaskarżenia, Kraków 2016, s. 250-260.
 24. Manipulacja Psychologiczna a swoboda wypowiedzi – rozważania na przykładzie techniki Reida, Problemy Współczesnej Kryminalistyki, tom XIX / 2015, s. 63-76.
 25. Forensic Watch – Ocena kompetencji biegłych sądowych. Oczekiwania i rekomendacje, Warszawa 2015 (współautorstwo: P. Rybicki, M. Pękała, M. Tomaszewska-Michalak, M. Betlejewski).
 26. Wątpliwości związane z udziałem sądu w postępowaniu przygotowawczym, w: Uczestnicy postępowania karnego, Warszawa 2015, s. 173-184 (współautorstwo: M. Sepko).
 27. Kilka słów o „giętkim” języku opinii biegłych sądowych, w: Język polskiego prawa: perspektywa europejska, Warszawa 2015, s. 43-54 (współautorstwo: E. Gruza).
 28. Gdy dowodem są dane – czyli prawdy i mity związane z pozyskiwaniem dowodów cyfrowych, Edukacja Prawnicza, nr 2 (158) / 2015, s. 22-26.
 29. Organy ścigania wobec problemu kryptograficznego ukrycia dowodów cyfrowych, Problemy Współczesnej Kryminalistyki, t. XVIII / 2014, s. 183-201.
 30. Praktyczne trudności związane z cyfrowym materiałem dowodowym, w: Katalog dowodów w postępowaniu karnym, Warszawa 2014.
 31. Fotelowi detektywi w XXI wieku. Sposoby angażowania społeczeństwa do rozwiązywania spraw kryminalnych oraz korzyści i zagrożenia z tego płynące, Archiwum Kryminologii tom XXXVI / 2014, s. 423-450 (współautorstwo: P.Waszkiewicz).

Conference presentations:

 1.  Zdjęcia online, zasady etyki i prawnie chronione tajemnice: implikacje dla pracowników prosektorium, Ogólnopolskie Forum Prawa Medycznego i Etyki Lekarskiej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 25-27 maja 2023.
 2. (Nie)obecność sądów w mediach społecznościowych – dodatkowy wymiar transformacji cyfrowej, XXIV Conference of the Faculty of Law and Administration at the University of Warsaw – Nowe Technologie jako źródło wyzwań dla systemu prawa w Polsce, Warszawa, 31 march 2023.
 3. Nasobne kamery mundurowe w doświadczeniu praktyków: hipotezy, założenia i plan badań jakościowych, XXIV Conference of the Faculty of Law and Administration at the University of Warsaw – Nowe Technologie jako źródło wyzwań dla systemu prawa w Polsce, Warszawa, 31 march 2023 (co-author: G. Jost).
 4. Body-worn cameras in policing and criminal justice – research methods and the related hypotheses, Eurocrim 2022 – 22nd annual conference of the ESC , Malaga 21-24 September 2022.
 5. Charakterystyka przestępstw popełnianych w mediach społecznościowych w kontekście ich wykrywalności, II Kongres Kryminologiczny, Uniwersytet Jagielloński, 8-9 września 2022 r.
 6. Kamery nasobne w pracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości – przyjęte metody badań jakościowych i powiązane z nimi hipotezy, II Kongres Kryminologiczny, Uniwersytet Jagielloński, 8-9 września 2022 r.
 7. Modele współpracy państw z organizacjami pozarządowymi w sprawach poszukiwań osób zaginionych w świetle badań prawno-porównawczych, Prawno-społeczna problematyka poszukiwań osób zaginionych, Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Warszawa 17-18 Listopada 2021 r.
 8. Krępujące zdjęcia i jak je zniszczyć: zagrożenia utraty kontroli nad treścią na tle możliwości kasowania danych, OKN Cyberprzestępczosć Seksualna w Ujęciu Interdyscyplinarnym, KNPK „Temida (WPiA UW), 21 maja 2021 r. (online).
 9. Dowody życia zdalnego. Wyniki badania wstępnego na temat wykorzystania treści z mediów społecznościowych w polskich postępowaniach sądowych, XXII Konferencja Wydziałowa – Prawo w czasie pandemii Covid-19, Uniwersytet Warszawski 12 marca 2021 (online).
 10. Theory and practice of the use of digital evidence in polish criminal court proceedings, DFRWS APAC, 27-29 stycznia 2021 (online).
 11. Defining ‘cybercrime’ on the basis of criminological data, Ist International Conference ICT2020, Universidad Loyola, Sewilla, 20-21 stycznia 2020.
 12. Adult gone missing: the unobvious aspects of the battle for privacy in digital age, Ist International Conference ICT2020,Universidad Loyola, Sewilla, 20-21 stycznia 2020 (współautorstwo: E. Gruza, D. Mańkowski).
 13. Weryfikacja wiarygodności dowodów cyfrowych – oczekiwania a rzeczywistość, X Jubileuszowy Zjazd Katedr Kryminalistyki – Kryminalistyka wobec pomyłek sądowych, 26-28 czerwca 2019 , Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 14. Funkcjonariusz Straży Leśnej jako oskarżyciel publiczny – uprawnienie (nie)uzasadnione?, Ogólnopolska konferencja naukowa „Status oskarżyciela w postępowaniu karnym”, Kraków 12 grudnia 2017.
 15. Przejaw nieludzkiego traktowania czy przywilej? Odmienne oblicza pracy skazanych dawniej i dziś, Ogólnopolska Konferencja „kary okrutne i wymyślne”, 12 kwietnia 2017., Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (współautorstwo: P. Modzelewski).
 16. Ograniczanie skutków zdarzeń terrorystycznych z użyciem infrastruktury miejskiej w Izraelu, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bliski Wschód w XXI wieku”, 24 marca 2017., Uniwersytet Opolski.
 17. Wymiar kary za zabójstwo i pobicie ze skutkiem śmiertelnym w Australijskim systemie prawnym – uwagi na przykładzie Nowej Południowej Walii, Ogólnopolska konferencja naukowa „Kara za zabójstwo – aspekty społeczne i doktrynalne w różnych porządkach prawnych, Lublin 15 grudnia 2017.
 18. Voluntary civilian help in homicide investigations – the need for a policy governing Armchair Detectives, Konferencja „Annual meeting of the Homicide Research Working Group” , Memphis 7-10 czerwca 2017 (współautorstwo: P. Waszkiewicz).
 19. The intersections of terrorism and technology, Terrorism Issues in the Trump Administration – National Security Legal and Policy Issues, 15 września 2017, University of Warsaw and St. Mary’s University School of Law – Center for Terrorism Law.
 20. Social Media screening and countering terrorism – an assessment of possibilities, Konferencja „Safeguarding Australia 2016 – 13th Nationa Security Summit”, Canberra 10-13 maja 2016.
 21. Conducting homicide study with hard to obtain data: case study Poland, Konferencja „Annual meeting of the Homicide Research Working Group”, St. Louis 8-11 czerwca 2016 r. (współautorstwo: P. Waszkiewicz).
 22. The use of cryptography by terrorists – Real and imaginary problems, and the assessment of possible solutions, Konferencja „Australian and New Zealand Forensic Science Society 23rd International Symposium”, Auckland 18-22 września 2016.
 23. Problem dopuszczalności meta-opinii biegłego w postępowaniu karnym, Konferencja „Oczekiwania i Perspektywy w polskich naukach sądowych”, Warszawa 12 kwietnia 2016.
 24. Wybrane problemy ustawodawstwa antyterrorystycznego w perspektywie historycznej, II Warszawsko-Krakowskie Seminarium Prawno karne, Krynica-Zdrój 29 maja 2016.
 25. Procedury zabezpieczania dowodów cyfrowych – perspektywa badawcza, Konferencja „IX Ogólnopolski Zjazd Katedr Kryminalistyki, Warszawa 28-19 września 2016.
 26. Legal impediments to the effective detection and prevention of ‘lone wolf’ terrorist acts, Konferencja „Eurocrim 2015 – 15 th annual conference of the ESC”, Porto 2-5 września 2015.
 27. The history and the future of data recovery – the inevitable challenge of cryptography, Konferencja „European Academy of Forensic Science”, Praga 6-11 września 2015.
 28. Regulacje prawne w zakresie uzyskiwania dostępu do zaszyfrowanych dowodów przestępstw, Konferencja „Kryminalistyczne aspekty cyberprzestępczości i teleinformatyki, Opole 18-19 marca 2015.
 29. Postępowanie odwoławcze wobec postanowienia o powołaniu biegłego w świetle zasad procesu karnego, Konferencja „Od sprzeciwu do kasacji – gradacja środków zaskarżenia”, Kraków 17 grudnia 2015.
 30. Czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym wobec zasady domniemania niewinności, Konferencja „Sąd, oskarżyciel, oskarżony – triumwirat procesu karnego, Kraków 10-11 grudnia 2014 r. (współautorstwo: M. Sepko).
 31. Zaszyfrowany materiał dowodowy – współczesne wyzwanie dla organów ścigania, Konferencja „IV Ogólnopolski zjazd kół naukowych kryminalistyki i kryminologii, Rzeszów 14- 15 maja 2014.
 32. Kilka słów o „giętkim” języku opinii biegłych, Konferencja „Polski język prawny – perspektywa europejska, Warszawa 7 maja 2014 r. (współautorstwo: E. Gruza).
 33. Manipulacja psychologiczna a wyłączenie swobody wypowiedzi, Konferencja „Granice Procesu Karnego – legalność działań uczestników procesu karnego, Wrocław 9 kwietnia 2014.
 34. Praktyczne trudności związane z cyfrowymi środkami dowodowymi, Konferencja „Mozaika Dowodów w Procesie Karnym”, Kraków 12-13 grudnia 2013.

Research projects:

 • 2022-2023 – “Analiza i dowodzenie patologii informacyjnych w przestrzeni cyfrowej – staż badawczy” (NCN MINIATURA 6 nr rej. 2022/06/X/HS5/00425) (principal investigator).
 • 2022-2024 – „Body-worn cameras in policing and criminal justice”; projekt finansowany w ramach Programu OPUS21 przez NCN (nr 2021/41/B/HS5/02988) (co-investigator).
 •  2022-2023 – “Prawnie relewantne skutki teorii i narracji spiskowych – kwerenda” (IDUB UW, PSP 501-D122-20-0004313) (kierownik).
 • 2019-2020 – „Media społecznościowe w pracy organów ścigania”; projekt finansowany w ramach Programu OPUS16 przez NCN (nr 2018/31/B/HS5/01876) (współwykonawca).
 • 2019-2020 –  „Opracowanie systemu rozwiązań prawnych, instytucjonalnych i informatycznych służących usprawnieniu poszukiwań, identyfikacji oraz wsparciu bliskich osób zaginionych”; projekt finansowany w ramach programu GOSPOSTRATEG przez NCBiR (nr. wniosku 385700) (asystent badawczy).
 • 2015-2017 – “PReventing, Interdicting and Mitigating Extremist events: Defending against lone actor extremism (PRIME)” – projekt realizowany w ramach 7 Programu Ramowego Komisji Europejskiej (grant nr. 608354). Współwykonawcy: University College London, Uniwersytet Warszawski, Aarhus Universitet, The Hebrew University of Jerusalem, Universiteit Leiden (asystent badawczy).

Other:

 • From 2022 – Disciplinary Ombudsman in the Polish Fencing Association
 • From 2021 – Head of the Postgraduate Studies in Evidence Law, Forensic Science and Related Sciences (Centre for Forensic Sciences, University of Warsaw)
 • 2020-2024 – Member of the Disciplinary Committee for Students and Doctoral Students of the University of Warsaw
 • 2017-2019 – Representative of PhD students in the Scientific Council of the Institute of Criminal Law of the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw From
 • 2017 – Secretary of the Department of Criminalistics at the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw
 • 2016-2019 – Assistant to the Dean for International Affairs (coordination of student exchange under the Erasmus+ program)
 • 2015 – Research internship at Rutgers University, Rutgers School of Criminal Justice (NJ, United States)
 • 2014 – Member of the board and secretary of the Scientific Circle of Criminal Law “Temida” at the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw

Awards:

 • 2022 – University of Warsaw’s President Award for Scientific and Didactic Activity.
 • 2020 – PhD Thesis Entitled “Forensic and Procedural Aspects of Digital Evidence in Criminal Proceedings” Awarded in the 21st Edition of the Prof. T. Hanauska for the “Work of the Year” in the Field of Criminalistics.
 • 2015 – Master’s Thesis Entitled “Digital Proof – Forensic Aspects” Awarded in the 16th Edition of the Prof. T. Hanauska for the “Work of the Year” in the Field of Criminalistics.

Other lectures and presentations:

 • Qanon, 5G, and Reptilian Overlords: Criminological Dimension of Conspiracy Theories and Narratives, Meeting of the S.Batavia Criminological Student’s Community, University of Warsaw, 5 December 2022.
 • Forensic Science in a Warzone, Meeting of the S.Batavia Criminological Student’s Community, University of Warsaw, 10 May 2022.
 • From Implementation to Threats: A Short History and Perspectives of Cybercrime, 25th Festival of Science in Warsaw, University of Warsaw 23 September 2021.