Dr Piotr Lewulis

 

 

Od 2020 r. Adiunkt w Katedrze Kryminalistyki WPiA UW, wcześniej asystent naukowo-badawczy na tym samym Wydziale. Kierownik Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych (w Centrum Nauk Sądowych UW) i Członek Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego.

Dr Piotr Lewulis jest absolwentem magisterskich studiów prawniczych (WPiA UW, 2014) i stacjonarnych studiów doktoranckich (WPiA UW 2019). We wrześniu 2019 r. uzyskał stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych w oparciu o pracę pt. „Dowody cyfrowe – teoria i praktyka kryminalistyczna w polskim postepowaniu karnym”. Obrona rozprawy doktorskiej została przyjęta przez Radę Naukową Instytutu Prawa Karnego WPiA UW z wyróżnieniem. Laureat nagród Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego w XVI oraz XXI edycjach Konkursu im. Prof. T. Hanauska na „Pracę Roku” z dziedziny kryminalistyki.

Ukończył w 2018 r. aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Warszawie i przystąpił – z wynikiem pozytywnym – do egzaminu zawodowego.

Jako wykonawca lub koordynator współrealizował projekty badawcze związane m.in. z metodyką prowadzenia śledztw w sprawach zabójstw, weryfikacją kompetencji biegłych sądowych, przeciwdziałaniem terroryzmowi samotnych sprawców, czy z poszukiwaniem osób zaginionych. Realizował własne projekty badawcze związane z analizą praktyki sądowej odnośnie do wykorzystania dowodów cyfrowych. Aktualnie w działalności naukowej skupia się na analizie szeroko rozumianych patologii życia społecznego w przestrzeni cyfrowej: od cyberprzestępczości, poprzez dowody z mediów społecznościowych, po problem proliferacji fałszywych informacji i narracji spiskowych.

Zaangażowany w pracę dydaktyczną na Wydziale Prawa i Administracji oraz w Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas ćwiczeń Kryminalistyki, warsztatów procesowych „Moot Court: Criminal mock trial”, czy rozbudowanych zajęć „Zintegrowana Analiza Miejsca Zdarzenia” (CNS UW) –  dąży do integrowania wiedzy teoretycznej z praktyką i warsztatami terenowymi. Jako wykładowca Uniwersytetu Otwartego UW był kilkukrotnie nagradzany nagrodą Rektora UW dla najlepszych wykładowców.

Odnosi umiarkowane sukcesy we wspinaczce skalnej (sportowej i górskiej) i jest członkiem reprezentacji AZS UW w snowboardzie.

Assistant professor at the Department of Criminalistics (Faculty of Law and Administration, University of Warsaw) since 2020. Earlier, a research assistant at the same faculty. Head of Postgraduate Studies in Evidence Law, Forensics, and Judicial Science (at the University of Warsaw Center for Forensic Sciences), and member of the Disciplinary Board for Students and Doctoral Candidates at the University of Warsaw (2020-2024).

Dr Piotr Lewulis obtained a law degree from the University of Warsaw in 2014, and a Ph.D. in legal science in 2019 (Ph.D. thesis 'Digital evidence – forensic theory and practice in polish criminal proceedings’, defended with honors).  His master’s and doctoral theses were both awarded with the Annual Award of the Polish Forensic Science Society’ for the best thesis in the field of criminalistics (XVIth and XXIst edition).

He practiced criminal litigation as an advocate trainee at the Warsaw Bar Association and passed the advocate’s bar exam in 2018.

As a research team member or coordinator, he participated in several research projects related to, inter alia, the methodology of homicide investigations, court experts’ competency testing, countering 'lone wolf’ terrorism, and missing person search. As PI he conducted his research projects related to the analysis of forensic and legal practices regarding the use of digital evidence in the courtroom. Broadly understood cyberspace pathologies – from cybercrime to conspiracy narratives proliferated online – remain the focus of his academic activity.

He engages in teaching activities at the University of Warsaw Faculty of Law and Administration and the Center for Forensic Sciences (basic forensic science classes, Criminal Moot Court, Integrated Crime Scene Investigation course). As a lecturer at the Open University of the University of Warsaw, he has been awarded the University of Warsaw Rector’s award for the best lecturers several times.

He is moderately successful in rock climbing (sports and mountaineering) and is a member of the AZS UW snowboard team.

Spis publikacji / Published works:

 1. – Dowody cyfrowe – teoria I praktyka kryminalistyczna w polskim postępowaniu karnym, Warszawa 2021 (monografia).
 1. – Public vaccination reluctance: what makes us change our minds? Results of a longitudinal cohort study, Vaccines 10(7)/2022, s. 1081, https://doi.org/10.3390/vaccines10071081, (współautorstwo: P.Waszkiewicz, M.Górski, A.Czarnecki, W.Feleszko).
 2. – Media społecznościowe jako źródło materiału dowodowego w sprawach karnych. Wyniki Wstępnego badania ankietowego przeprowadzonego wśród adwokatów i radców prawnych, w: P.Waszkiewicz (red.), Media społecznościowe w postępowaniu karnym, 211-232.
 3. – Collecting digital evidence from online sources: deficiencies in current Polish criminal law, Criminal Law Forum, nr 33(1)/2022, s. 39-62.
 4. – Gromadzenie i ocena dowodów cyfrowych w polskim postępowaniu karnym. Kluczowe wnioski z badań aktowych, Prokuratura i Prawo nr 3/2022, s. 119-147.
 5. – Modus operandi sprawców oszustw z wykorzystaniem internetowych portali sprzedażowych w kontekście wykrywczym i dowodowym, Problemy Współczesnej Kryminalistyki, t. XXV/2021, s. 97-117 (współautorstwo: P.Olber).
 6. – Systemy poszukiwania osób zaginionych – analiza prawno-porównawcza, w: E. Gruza, I. Sołtyszewski (red.), Poszukiwania osób zaginionych, Warszawa 2021, s. 342-415.
 7. – Przepisy prawa europejskiego i międzynarodowego – wpływ na mechanizmy poszukiwania osób zaginionych, w: E. Gruza, I. Sołtyszewski (red.), Poszukiwania osób zaginionych, Warszawa 2021, s. 307-342 (współautorstwo: E. Gruza).
 8. – O niepowoływaniu biegłych i nowych granicach ‘wiadomości specjalnych’ z zakresu informatyki, w: D. Zienkiewicz (red.), Wokół kryminalistyki. Nauka i praktyka. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Widle, Toruń 2021, s. 373-384.
 9. – Kolizja skrótów a wiarygodność cyfrowego materiału dowodowego, Człowiek i Dokumenty, nr 61/2021, s. 39-42.
 10. – Flattening the Curve of COVID-19 Vaccine Rejection – An International Overview, Vaccines, tom 9(1)/2021, s. 44 (współautorstwo: W. Feleszko, P. Waszkiewicz, A. Czarnecki).
 11. Digital forensic standards and digital evidence in Polish criminal proceedings. An updated definition of digital evidence in forensic science, International Journal of Electronic Security and Digital Forensics, vol. 13 no. 4/2021, DOI: 10.1504/IJESDF.2021.10034988.
 12. – O rozgraniczeniu definicyjnym pomiędzy przestępczością „cyber” i „komputerową” dla celów praktycznych i badawczych, Prokuratura i Prawo, nr 3 / 2021, s. 12-33.
 13. – Social Media Intelligence as a tool for immigration and national security purposes, Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, nr 19 / 2018, s. 405-415.
 14. – Wybrane problemy ustawodawstwa antyterrorystycznego w perspektywie historycznej, Studia Iuridica, t. 69 / 2017, s. 63-74.
 15. – Ograniczanie możliwości ataku jako strategia działań antyterrorystycznych, Problemy Współczesnej Kryminalistyki, t. XXI / 2017, s. 91-114.
 16. – Voluntary civilian help in homicide investigations – the need for a policy for Armchair Detectives, w: L. Huff-Corzine (red.), Changes in Homicide Patterns and Implications for Research, Orlando, FL 2017 (współautorstwo: P. Waszkiewicz).
 17. – Różnorodność modeli pozyskiwania dowodów cyfrowych – perspektywa badawcza, „Problemy Współczesnej Kryminalistyki”, tom XX / 2016, s. 117-128.
 18. – Odzyskiwanie usuniętych dowodów cyfrowych w postępowaniu karnym, Prokuratura i Prawo, nr 7/8 (2016), s. 100-120.
 19. – Narzędzie do oceny kompetencji kandydatów na biegłych, Krajowa Rada Sądownictwa, nr 3(32)/2016, s. 41-51 (współautorstwo: P. Rybicki, M. Pękała).
 20. – Postępowanie odwoławcze wobec postanowienia o powołaniu biegłego w świetle zasad procesu karnego, w: Postępowanie odwoławcze w znowelizowanym kodeksie postępowania karnego; od sprzeciwu do kasacji – gradacja środków zaskarżenia, Kraków 2016, s. 250-260.
 21. – Manipulacja Psychologiczna a swoboda wypowiedzi – rozważania na przykładzie techniki Reida, Problemy Współczesnej Kryminalistyki, tom XIX / 2015, s. 63-76.
 22. Forensic Watch – Ocena kompetencji biegłych sądowych. Oczekiwania i rekomendacje, Warszawa 2015 (współautorstwo: P. Rybicki, M. Pękała, M. Tomaszewska-Michalak, M. Betlejewski).
 23. – Wątpliwości związane z udziałem sądu w postępowaniu przygotowawczym, w: Uczestnicy postępowania karnego, Warszawa 2015, s. 173-184 (współautorstwo: M. Sepko).
 24. – Kilka słów o „giętkim” języku opinii biegłych sądowych, w: Język polskiego prawa: perspektywa europejska, Warszawa 2015, s. 43-54 (współautorstwo: E. Gruza).
 25. – Gdy dowodem są dane – czyli prawdy i mity związane z pozyskiwaniem dowodów cyfrowych, Edukacja Prawnicza, nr 2 (158) / 2015, s. 22-26.
 26. – Organy ścigania wobec problemu kryptograficznego ukrycia dowodów cyfrowych, Problemy Współczesnej Kryminalistyki, t. XVIII / 2014, s. 183-201.
 27. – Praktyczne trudności związane z cyfrowym materiałem dowodowym, w: Katalog dowodów w postępowaniu karnym, Warszawa 2014.
 28. – Fotelowi detektywi w XXI wieku. Sposoby angażowania społeczeństwa do rozwiązywania spraw kryminalnych oraz korzyści i zagrożenia z tego płynące, Archiwum Kryminologii tom XXXVI / 2014, s. 423-450 (współautorstwo: P.Waszkiewicz).

Referaty, postery / Conference papers and posters:

 1. Body-worn cameras in policing and criminal justice – research methods and the related hypotheses, Eurocrim 2022 – 22nd annual conference of the ESC , Malaga 21-24 September 2022.
 2. – Charakterystyka przestępstw popełnianych w mediach społecznościowych w kontekście ich wykrywalności, II Kongres Kryminologiczny, Uniwersytet Jagielloński, 8-9 września 2022 r.
 3. – Kamery nasobne w pracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości – przyjęte metody badań jakościowych i powiązane z nimi hipotezy, II Kongres Kryminologiczny, Uniwersytet Jagielloński, 8-9 września 2022 r.
 4. – Modele współpracy państw z organizacjami pozarządowymi w sprawach poszukiwań osób zaginionych w świetle badań prawno-porównawczych, Prawno-społeczna problematyka poszukiwań osób zaginionych, Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Warszawa 17-18 Listopada 2021 r.
 5. – Krępujące zdjęcia i jak je zniszczyć: zagrożenia utraty kontroli nad treścią na tle możliwości kasowania danych, OKN Cyberprzestępczosć Seksualna w Ujęciu Interdyscyplinarnym, KNPK „Temida (WPiA UW), 21 maja 2021 r. (online).
 6. – Dowody życia zdalnego. Wyniki badania wstępnego na temat wykorzystania treści z mediów społecznościowych w polskich postępowaniach sądowych, XXII Konferencja Wydziałowa – Prawo w czasie pandemii Covid-19, Uniwersytet Warszawski 12 marca 2021 r. (online).
 7. – Theory and practice of the use of digital evidence in polish criminal court proceedings, DFRWS APAC, 27-29 stycznia 2021 r. (online).
 8. – Defining ‘cybercrime’ on the basis of criminological data, Ist International Conference ICT2020, Universidad Loyola, Sewilla, 20-21 stycznia 2020.
 9. – Adult gone missing: the unobvious aspects of the battle for privacy in digital age, Ist International Conference ICT2020,Universidad Loyola, Sewilla, 20-21 stycznia 2020 (współautorstwo: E. Gruza, D. Mańkowski).
 10. – Weryfikacja wiarygodności dowodów cyfrowych – oczekiwania a rzeczywistość, X Jubileuszowy Zjazd Katedr Kryminalistyki – Kryminalistyka wobec pomyłek sądowych, 26-28 czerwca 2019 r., Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 11. – Funkcjonariusz Straży Leśnej jako oskarżyciel publiczny – uprawnienie (nie)uzasadnione?, Ogólnopolska konferencja naukowa „Status oskarżyciela w postępowaniu karnym”, Kraków 12 grudnia 2017 r.
 12. Przejaw nieludzkiego traktowania czy przywilej? Odmienne oblicza pracy skazanych dawniej i dziś, Ogólnopolska Konferencja „kary okrutne i wymyślne”, 12 kwietnia 2017 r., Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (współautorstwo: P. Modzelewski).
 13. Ograniczanie skutków zdarzeń terrorystycznych z użyciem infrastruktury miejskiej w Izraelu, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bliski Wschód w XXI wieku”, 24 marca 2017 r., Uniwersytet Opolski.
 14. – Wymiar kary za zabójstwo i pobicie ze skutkiem śmiertelnym w Australijskim systemie prawnym – uwagi na przykładzie Nowej Południowej Walii, Ogólnopolska konferencja naukowa „Kara za zabójstwo – aspekty społeczne i doktrynalne w różnych porządkach prawnych, Lublin 15 grudnia 2017 r.
 15. – Voluntary civilian help in homicide investigations – the need for a policy governing Armchair Detectives, Konferencja „Annual meeting of the Homicide Research Working Group” , Memphis 7-10 czerwca 2017 r. (współautorstwo: P. Waszkiewicz).
 16. – The intersections of terrorism and technology, Terrorism Issues in the Trump Administration – National Security Legal and Policy Issues, 15 września 2017, University of Warsaw and St. Mary’s University School of Law – Center for Terrorism Law.
 17. – Social Media screening and countering terrorism – an assessment of possibilities, Konferencja „Safeguarding Australia 2016 – 13th Nationa Security Summit”, Canberra 10-13 maja 2016 r.
 18. – Conducting homicide study with hard to obtain data: case study Poland, Konferencja „Annual meeting of the Homicide Research Working Group”, St. Louis 8-11 czerwca 2016 r. (współautorstwo: P. Waszkiewicz).
 19. – The use of cryptography by terrorists – Real and imaginary problems, and the assessment of possible solutions, Konferencja „Australian and New Zealand Forensic Science Society 23rd International Symposium”, Auckland 18-22 września 2016 r.
 20. – Problem dopuszczalności meta-opinii biegłego w postępowaniu karnym, Konferencja „Oczekiwania i Perspektywy w polskich naukach sądowych”, Warszawa 12 kwietnia 2016 r.
 21. – Wybrane problemy ustawodawstwa antyterrorystycznego w perspektywie historycznej, II Warszawsko-Krakowskie Seminarium Prawno karne, Krynica-Zdrój 29 maja 2016 r.
 22. – Procedury zabezpieczania dowodów cyfrowych – perspektywa badawcza, Konferencja „IX Ogólnopolski Zjazd Katedr Kryminalistyki, Warszawa 28-19 września 2016 r.
 23. – Legal impediments to the effective detection and prevention of ‘lone wolf’ terrorist acts, Konferencja „Eurocrim 2015 – 15 th annual conference of the ESC”, Porto 2-5 września 2015 r.
 24. – The history and the future of data recovery – the inevitable challenge of cryptography, Konferencja „European Academy of Forensic Science”, Praga 6-11 września 2015 r.
 25. – Regulacje prawne w zakresie uzyskiwania dostępu do zaszyfrowanych dowodów przestępstw, Konferencja „Kryminalistyczne aspekty cyberprzestępczości i teleinformatyki, Opole 18-19 marca 2015 r.
 26. – Postępowanie odwoławcze wobec postanowienia o powołaniu biegłego w świetle zasad procesu karnego, Konferencja „Od sprzeciwu do kasacji – gradacja środków zaskarżenia”, Kraków 17 grudnia 2015 r.
 27. – Czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym wobec zasady domniemania niewinności, Konferencja „Sąd, oskarżyciel, oskarżony – triumwirat procesu karnego, Kraków 10-11 grudnia 2014 r. (współautorstwo: M. Sepko).
 28. – Zaszyfrowany materiał dowodowy – współczesne wyzwanie dla organów ścigania, Konferencja „IV Ogólnopolski zjazd kół naukowych kryminalistyki i kryminologii, Rzeszów 14- 15 maja 2014 r.
 29. – Kilka słów o „giętkim” języku opinii biegłych, Konferencja „Polski język prawny – perspektywa europejska, Warszawa 7 maja 2014 r. (współautorstwo: E. Gruza).
 30. – Manipulacja psychologiczna a wyłączenie swobody wypowiedzi, Konferencja „Granice Procesu Karnego – legalność działań uczestników procesu karnego, Wrocław 9 kwietnia 2014 r.
 31. – Praktyczne trudności związane z cyfrowymi środkami dowodowymi, Konferencja „Mozaika Dowodów w Procesie Karnym”, Kraków 12-13 grudnia 2013 r.

Udział w projektach badawczych / Major research projects:

Inne osiągnięcia i funkcje / Other: