dr hab. Paweł Waszkiewicz, prof. ucz.

telefon:
faks:
e-mail: p.waszkiewicz@wpia.uw.edu.pl
pokój: 116, Collegium Iuridicum I
dyżury: wtorek 15.00-16.00
życiorys: por. niżej
publikacje: por. niżej

zdjęcie: Paweł Michalak na licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Postanowienia licencji są dostępne pod http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adiunkt w Katedrze Kryminalistyki WPiA UW (od 2008). Absolwent kierunków: prawo (2004) i stosowane nauki społeczne (2005) na Uniwersytecie Warszawskim. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał na podstawie dysertacji pt. Nowe środki prewencji kryminalnej na terenach zurbanizowanych (2008 WPiA UW) a stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie monografii pt. Traktat o dobrej prewencji kryminalnej (2016 WPiA UW).

Laureat licznych nagród i stypendiów za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne, m.in. dla Najlepszych Młodych Doktorów „Nowoczesny Uniwersytet”, dwóch nagród Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, Royal Mounted Canadian Police, Fundacji Landu Badenii-Wirtembergii, The Edward Barry McDougall Memorial Scholarship, sześciu indywidualnych nagród Rektora UW, Dyplomu CSI.

Wykładowca i profesor wizytujący m.in. University of Ottawa, Rutgers University, University College London, Universidad de Alicante, Teesside University.

Kierował i współrealizował badania dotyczące prewencji kryminalnej, monitoringu wizyjnego, biometrii, pracy operacyjnej i wykrywczej, śledztw w sprawach zabójstw, metod inwigilacji, pozasądowego rozwiązywania konfliktów finansowane z grantów polskich (MNiSW, NCN, UW) i zagranicznych (Komisja Europejska, Södertörn University, Foundation for Baltic and East European Studies). Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i ok. stu wystąpień konferencyjnych.

W swojej działalności dydaktycznej stara się nieustannie wprowadzać praktyczne elementy. Twórca i współtwórca szeregu zajęć o charakterze warsztatowym. Cztery z nich zostały nagrodzone w konkursach Funduszu Innowacji Dydaktycznych UW: Klinika Mediacji (2006), Komunikacja interpersonalna dla prawników (2007), CSI Warsaw. Oględziny miejsca zdarzenia (2008) oraz Cold Cases. Śledztwa w sprawach zakończonych ze względu na niewykrycie rzeczywistych sprawców (2012).

Wieloletni mediator w sprawach karnych, nieletnich, rodzinnych, cywilnych i akademickich w ośrodkach mediacji przy Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów WPiA UW oraz Stowarzyszenia Interwencji Prawnej.

Zwolennik działań evidence based oraz otwartego dostępu (do publikacji naukowych). Większość publikacji dostępna bezpłatnie na profilu academia.edu: goo.gl/LkLrVg

Spis publikacji
Publikacje:
Monografie:
1.1 Wielki Brat Rok 2010. Systemy monitoringu wizyjnego – aspekty kryminalistyczne, kryminologiczne i prawne. Warszawa 2011, ss. 232.
1.2 Traktat o dobrej prewencji kryminalnej, Warszawa-Newark 2015, ss. 404.Książka dostępna w otwartym dostępie: http://utn.pl/OzZZW
Rozdziały w książkach i artykuły:
2.1 Prewencja wśród dzieci i młodzieży na przykładzie działalności prowadzonej przez policję w Konstancji (NIEMCY), w: Gruza E., Tomaszewski T. (red.), Problemy Współczesnej Kryminalistyki TOM VI, Warszawa 2003;
2.2 Wpływ programów prewencyjnych na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy – na podstawie wyników badań przeprowadzonych wśród studentów Uniwersytetu Warszawskiego, Studia Iuridica 45, Warszawa 2006;
2.3 Jak bezpiecznie żyje się za ogrodzeniem? Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców warszawskich osiedli zamkniętych, Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. Profesora Stanisława Batawii, Nr 15, Warszawa 2006;
2.4 Wykorzystanie nagrań z monitoring wizyjnego w ekspertyzie kryminalistycznej (Use of Closed Circuit Television (CCTV) Recoridings In Criminalistic Expertise) (współautor E.Gruza), Criminalistic and Forensic Examination: Science, Studies, Practice; Vilnius 2007;
2.5 Wpływ systemów monitoringu wizyjnego na pracę policji, w: Gruza E., Tomaszewski T., Goc M. (red.), Problemy Współczesnej Kryminalistyki TOM XII, Warszawa 2008;
2.6 Stan obecny i perspektywy mediacji sprawca-ofiara w Polsce, w: Olszewski J. (red.) Sądy polubowne i mediacja, Warszawa 2008;
2.7 Monitoring wizyjny – nowy środek walki z przestępczością, w: B. Bieńkowska, D. Szafrański (red.) „Problemy prawa polskiego i obcego“, Warszawa 2008;
2.8 Praktyczne nauczanie mediacji na przykładzie międzywydziałowego projektu dydaktycznego „Klinika Mediacji“, w: Niełaczna M. (red.), Dobre praktyki „Klinika art. 42 Kkw“, Warszawa 2008;
2.9 Nie w więzieniu ale na uwięzi… Systemy dozoru elektronicznego skazanych (współautor M.Fajst) w: Girdwoyń P. (red.) Prawo wobec nowoczesnych technologii, Warszawa 2008;
2.10 Rozwój systemów monitoringu wizyjnego w miastach i stosunek do nich mieszkańców europejskich stolic w: Girdwoyń P. (red.) Prawo wobec nowoczesnych technologii, Warszawa 2008;
2.11 Nauka kryminologii i kryminalistyki na Wydziale Prawa – doświadczenia przeszłości i wyzwania przyszłości (współautor M.Fajst), w: Izdebski H. (red.) Nauka i nauczanie prawa. Tradycja i przyszłość, Warszawa 2009;
2.12 Kwestie etyczne w mediacji (współautor A. Winiarska), w: Gmurzyńska E., Morek R. (red.) Mediacja. Teoria i praktyka, Warszawa 2009;
2.13 Mediacja w sprawach nieletnich sprawców, w: Gmurzyńska E., Morek R. (red.) Mediacja. Teoria i praktyka, Warszawa 2009;
2.14 Zasady mediacji, w: Gmurzyńska E., Morek R. (red.) Mediacja. Teoria i praktyka, Warszawa 2009;
2.15 Kryminalizacja posiadania środków odurzających: doświadczenia państw europejskich (współautor K. Gradoń), w: Giaro T. (red.), Skuteczność prawa, Warszawa, 2010;
2.16 How Effective is the Public Video Surveillance System in Warsaw? w: F. Björklund, O. Svenonius (red.), Video Surveillance and Social Control in a Comparative Perspective, Routledge, 2012;
2.17    Ustawa o wideonadzorze w czasach deregulacji, Studia Iuridica 55, Warszawa 2012;
2.18    Monitoring wizyjny miejsc publicznych w dużym mieście na przykładzie Warszawy. Próba analizy kosztów i zysków, Archiwum Kryminologii TOM XXXIV, Warszawa 2012;
2.19    Regulating the access to and usage of CCTV recordings by law enforcement agencies, w: W. Webster, Ch. Leleux (red.), Living in Surveillance Societies: The State of Surveillance, Barcelona 2013;
2.20    Przygotowanie do mediacji, w: Gmurzyńska E., Morek R. (red.) Mediacje. Teoria i praktyka, Warszawa 2014;
2.21 Surveillance, Lustration and the Open Society: Poland and Eastern Europe (współautorzy F. Björklund, O. Svenonius), w: K. Boersma, R. van Brakel, C. Fonio, P. Wagenaarm (red.), Histories of State Surveillance in Europe and Beyond, Routledge 2014;
2.22 Biały wywiad w praktyce pracy organów ścigania na przykładzie wykorzystania serwisów społecznościowych (współautor B. Stromczyński), Prokuratura i Prawo V 2014;
2.23 Fotelowi detektywi w XXI wieku. Sposoby angażowania społeczeństwa do rozwiązywania spraw kryminalnych oraz korzyści i zagrożenia z tego płynące (współautor P. Karasek), Archiwum Kryminologii, Tom XXXVI 2015, s. 423-450;
2.24 Homicide Investigation Research. Transatlantic Perspective, w: Huff – Corzine L., Marshall H., Wright L. (red.) Future Directions: Status of Homicide Research in the 21st Century. Proceedings of the 2015 Meeting of the Homicide Research Working Group, Clearwater Beach, FL: Univeristy of Central Florida 2015, s. 110-116;
2.25 Bujda vs Nauka. You Shall not Pass! w: Buczkowski K., Klaus W., Wiktorska P., Woźniakowska-Fajst D. (red.), Zmiana i Kontrola. Społeczeństwo wobec przestępczości, Warszawa 2017, s. 279-302.

Inne

3.1 Sprawozdanie z V dorocznej konferencji Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego, (współautor), Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. Profesora Stanisława Batawii, Nr 14, Warszawa 2005;

3.2 Sprawozdanie z VI Konferencji European Society of Criminology, Tybinga 26-29 sierpnia 2006 r., (współautor) Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. Profesora Stanisława Batawii, Nr 15, Warszawa 2006;

3.3 Sprawozdanie z VII Dorocznej Konferencji European Society of Criminology, Bolonia 26-29 września 2007 r., (współautor) Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. Profesora Stanisława Batawii, Nr 16, Warszawa 2007;

3.4 (Inter)aktywne zajęcia na prawie? Nauczanie przedmiotów prawno-ekonomicznych, w: Czy współczesny uniwersytet potrzebuje nowoczesnej dydaktyki szkoły wyższej? Warszawa, 2011;

3.5 Badania dotyczące wpływu na bezpieczeństwo i poczucie bezpieczeństwa rzeczywistych systemów monitoringu wizyjnego, w: Systemy Alarmowe 3/2012;

3.6 Jak to było naprawdę… Badania wpływu monitoringu wizyjnego na bezpieczeństwo i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców dwóch warszawskich osiedli, w: Systemy Alarmowe 2/2012;

3.7 Oczywiste oczywistości, w: Kultura Liberalna 272 (14/2014);

Online: http://kulturaliberalna.pl/2014/03/25/oczywiste-oczywistosci/

 

Referaty, postery:

4.1 XXI konferencja Victimology, Victim Assistance and Criminal Justice, Dubrovnik maj 2005, referat: Victim-Offender Mediation in Poland and Germany.

4.2 Seminarium doktorskie Katedry Kryminalistyki WPiA UW, Warszawa 5 grudnia 2005, referat: Prewencja kryminalna za pomocą monitoringu wizyjnego.

4.3 Sympozjum z okazji X-lecia Koła Naukowego Temida, Warszawa styczeń 2006, referat: Nowe metody prewencji kryminalnej.

4.4 XXII konferencja Victimology, Victim Assistance and Criminal Justice, Dubrovnik maj 2006, referat: CCTV – How does it work?

4.5 XII Wrocławskie Sympozjum Badań Pisma, Wrocław czerwiec 2006, referat: Standardy Dauberta w ekspertyzie pismoznawczej.

4.6 6th Annual Conference of the European Society of Criminology, Tybinga 26-29 sierpnia 2006, referat: Crime prevention through CCTV.

4.7 VII Konferencja Wydziałowa, Prawo wobec nowych technologii, Warszawa 2 marca 2007, referat: Nie w więzieniu ale na uwięzi… Systemy dozoru elektronicznego skazanych (wspólnie z dr M. Fajstem).

4.8 Criminalistic and Forensic Examination: Science, Studies, Practice, Wilno 14-16 czerwca 2007, referat: Use of Closed Circuit Television (CCTV) Recoridings In Criminalistic Expertise, (wspólnie z prof. E. Gruzą).

4.9 Seminarium doktorskie Katedry Kryminalistyki WPiA UW, Warszawa 18 czerwca 2007, referat: Wykorzystanie systemów monitoringu wizyjnego.

4.10 7th Annual Conference of the European Society of Criminology, Bolonia 26-29 września 2007, referat: Gated Communities – Effects of Fear of Crime?

4.11 7th Annual Conference of the European Society of Criminology, Bolonia 26-29 września 2007, referaty: The Effectiveness of CCTV (the case of Warsaw).

4.12 VIII Konferencja Wydziałowa, Nauka i nauczanie prawa. Tradycja i przyszłość, Warszawa 7 marca 2008, referat: Nauka kryminologii i kryminalistyki na Wydziale Prawa – doświadczenia przeszłości i wyzwania przyszłości (wspólnie z dr M. Fajstem).

4.13 The Politics, Practice and Experience of Surveillance in Everyday Life, Sheffield 2-3 kwietnia 2008, referat: The effectiveness of CCTV as crime prevention tool and usage of recordings during investigation and litigation.

4.14 Seminarium Koła Naukowego Prawa Karnego TEMIDA na WPiA UW, Warszawa 16 kwietnia 2008, referat: Monitoring wizyjny – aspekty kryminalistyczne.

4.15 Seminarium doktorskie Katedry Kryminalistyki WPiA UW, Warszawa 9 czerwca 2008, autoreferat pracy doktorskiej.

4.16 The 2nd SIPR Annual Conference & Annual Lecture, Policing Scotland in a European Context, Edinburgh 2 września 2008, poster: Usage of CCTV recordings during investigation.

4.17 8th Annual Conference of the European Society of Criminology, Criminology in the public sphere, Edinburgh 3-5 września 2008, referat: Does it work, or is it (still) promising? The effectiveness of CCTV as crime prevention tool.

4.18 XII Festiwal Nauki, Warszawa 19-28 września 2008, referat: Kryminalne zagadki Warszawy. Kryminalistyka w serialach.

4.19 Zebranie Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej IPSiR UW, Warszawa 6 listopada 2008, referat: Monitoring wizyjny – skuteczność prewencji. Wyniki badań własnych.

4.20 Konferencja Zbiorowe Prawo Pracy w Zakładach Opieki Zdrowotnej, Warszawa 25-26 listopada 2008, referat: Sposób prowadzenia negocjacji ze związkiem zawodowym.

4.21 Konferencja Między bezpieczeństwem a wolnością. Współczesne środki profilaktyczne w zapewnianiu bezpieczeństwa publicznego, Warszawa 15 grudnia 2008, referat: Wolność i nietykalność osobista w świetle współczesnych środków profilaktycznych.

4.22 IX Konferencja Wydziałowa, Nauka i nauczanie prawa. Tradycja i przyszłość, Warszawa 27 lutego 2009, referat: Kryminalizacja posiadania środków odurzających – doświadczenia państw europejskich (wspólnie z dr K. Gradoniem).

4.23 II Konferencja Monitoring wizyjny – sieciowy monitoring wizyjny, Warszawa 5 marca 2009 referat: Skuteczność systemów monitoringu wizyjnego jako środka prewencji kryminalnej – wyniki badań.

4.24 Seminarium Koła Naukowego Prawa Karnego TEMIDA na WPiA UW, Warszawa 1 marca 2009, referat: Mediacja – wybrane aspekty praktyczne.

4.25 Seminarium Prewencja kryminalna, Olsztyn 15 maja 2009, referat: Nowe technologie prewencji kryminalnej.

4.26 31st CIS Educational Conference, Vancouver 21-24 września 2009, poster: Identification application of CCTV.

4.27 Seminarium Panoptykon w ramach cyklu Uniwersytet Krytyczny, Warszawa 20 października 2009, referat: MONITORING WIZYJNY. Wielki Brat czy mały braciszek?

4.28 Seminarium Koła Naukowego Kryminalistyki na Wydziale Chemii UW, Warszawa 24 listopada 2009, referat: Metody inwigilacji.

4.29 Seminarium Koła Naukowego Prawa Karnego TEMIDA na WPiA UW, Warszawa 8 grudnia 2009, referat: Monitoring wizyjny – możliwości.

4.30 Toronto Police Forensic Identification International Training Conference, Toronto 8-13 Marca 2010, referat: CSI:Warsaw. How we teach Forensics in Poland (wspólnie z dr K. Gradoniem).

4.31 Ogólnopolskie Dni Praktyk Prawniczych, Warszawa 22 marca 2010, referat: Klinika Mediacji jako przykład praktycznego nauczania prawa.

4.32 4th Biannual Surveillance and Society/SSN conference organized in 2010 in conjunction with the Living in Surveillance Societies (LiSS) COST Action, A Global Surveillance Society? Londyn 13-15 Kwietnia 2010, referat: CCTV recordings as evidence in criminal proceedings.

4.33 Seminarium CCTV in Europe, Sztokholm 10 czerwca 2010, referat: How effective is public video surveillance system in Warsaw?

4.34 Uroczystość nadania uprawnień eksperckich Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego, Warszawa 26 czerwca 2010, referat: Efekt CSI – konsekwencje dla kryminalistyki w Polsce.

4.35 Międzynarodowy Dzień Mediacji, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 19 października 2010, referat: Czy można mediować z „zabójcą” – mediacja w sprawach karnych.

4.36 Magia kryminalistyki – kryminalistyka w Muzeum Techniki, Warszawa 4 grudnia 2010, referat: CSI – prawda a rzeczywistość – czy seriale mówią prawdę o kryminalistyce?

4.37 Konferencja Czy współczesny uniwersytet potrzebuje nowoczesnej dydaktyki szkoły wyższej? Warszawa 17 grudnia 2010, referat: Nauczanie przedmiotów prawno-ekonomicznych.

4.38 Seminarium ADR for lawyers, Ottawa 21 stycznia 2011, referat: Victim-offender mediation practice.

4.39 Seminarium naukowe Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii oraz Zakładu Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 22 lutego 2011, referat: Wielki Brat 2011. Analiza kryminologiczna i kryminalistyczna funkcjonowania systemów monitoringu wizyjnego.

4.40 Seminarium Crime prevention in Maryland, Towson MD 12 sierpnia 2011, prezentacja: CPTED applications.

4.41 35th CIS Educational Conference, Ottawa 27 września 2011, referat: CCTV Recordings as an Investigation and Evidence Tool.

4.42 Seminarium Crime prevention methods, Ottawa 28 września 2011, referat: CCTV applications and its effectiveness.

4.43 Konferencja Nadzór niekontrolowany. Nowe wyzwania dla wolności, Warszawa 11 października 2011, referat: Monitoring wizyjny: Wielki Brat, nowoczesny standard bezpieczeństwa czy groźna fikcja?

4.44 Konferencja Mediacja! Historia przyszłego sukcesu, Warszawa 8 października 2011, referat: Nauczanie mediacji.

4.45 Seminarium Criminalistics and Forensic Science Education in Europe, Teesside 10 listopada 2011, referat: Forensic education – the perspective from Poland.

4.46 Konferencja Bezpieczeństwo w transporcie publicznym SecTrans, Warszawa 15 listopada 2011, referat: Technologia kontroli pasażerów w transporcie publicznym.

4.47 Konferencja Mediation in Europe. Experiences and Challenges”, Wilno 9 grudnia 2011, referat: Mediation in Criminal Law in Europe. 2 countries, different stories?

4.48 Seminarium Akademia Prawa Komputerowego. Zasady prawne monitoringu, Warszawa 15 grudnia 2011, referat: Aspekty kryminalistyczne, kryminologiczne i psychologiczne systemów monitoringu wizyjnego.

4.49 Seminarium Prawo dla monitoringu? Securex 2012, Poznań 25 kwietnia 2012, referat: Telewizja przemysłowa/ monitoring wizyjny/ wideonadzór/ CCTV jako narzędzie służące bezpieczeństwu.

4.50 (LiSS) Conference 3, The State of Surveillance, Living in Surveillance Societies, Barcelona 31 maja 2012, referat: Regulating the access to and usage of CCTV recordings by law enforcement agencies.

4.51 Seminarium Criminal Law in EU, Alicante 9 czerwca 2012, referat: Mediation in Criminal Law: Germany vs. Poland.

4.52 Konferencja Sądu Najwyższego RP i Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Publicznego, Nowoczesne technologie w procesie karnym i czynnościach wykrywczych a prawa i wolności obywatelskie, Warszawa 20 września 2012, referat: Wykorzystanie nowych technologii w celu zagwarantowania praw i wolności obywatelskich,

4.53 (LiSS) WG 4 Public Policy and the Regulation of Surveillance Workshop, Budapeszt 2 października 2012, referat: Identyfing offenders from CCTV recordings,

4.54 Seminarium Rzecznika Praw Obywatelskich, Kto na nas patrzy? Obywatel pod obserwacją kamer, Warszawa 11 października 2012, panel: Monitoring wizyjny: jak powinno być?

4.55 Seminarium doktorskie Katedry Kryminalistyki WPiA UW, Warszawa 12 listopada 2012 r., referat nt. przygotowywanych badań w ramach projektu dot. opracowania metodyki śledczej ws. zabójstw,

4.56 Lektury Prof. Hołdy, Warszawa 12 listopada 2012 r., wystąpienie dot. funkcjonowania monioringu wizyjnego,

4.57 Zebranie Katedry Kryminologii i Polityki Kryminalnej IPSiR UW, Warszawa 23 listopada 2012, referat: W poszukiwaniu algorytmu efektywnych śledztw ws. zabójstw,

4.58 Rutgers School of Criminal Justice, Newark, NJ 22 stycznia 2013 r., prezentacja: Effective homicide investigation manual,

4.59 (LiSS) WG 4 Public Policy and the Regulation of Surveillance Workshop, Warszawa 8 kwietnia 2013 r., referat: Like Fish in Water? Surveillance in Post-Communist Societies (wspólnie z F. Bjorklund i O. Svenonius),

4.60 Seminarium “What are you looking at?” Modern Societies under Enhanced Surveillance, Warszawa 9 kwietnia 2013 r. referat: Surveillance 180°,

4.61 Seminarium Cold Cases, Giżycko 8-9 maja 2013 r.,

4.62 Homicide Research Working Group Meeting, Brunswick, GA, 6 czerwca 2013 r. prezentacja: Homicide investigation manual

4.63 Szkoła letnia Psychologii Środowiskowej, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie 6-10 lipca 2013 r. prezentacje: Wykorzystanie technik kryminalistycznych w zwalczaniu przestępczości, Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych (wspólnie z M. Tomaszewską), Możliwości wykorzystania monitoringu wizyjnego;

4.64 Seminarium Akademia Prawa Komputerowego. Przesłanki i uwarunkowania legalności monitoringu wizyjnego, Warszawa 31 lipca 2013, referat: Skuteczność prewencyjna monitoringu wizyjnego;

4.65 13th Annual Conference of the European Society of Criminology, Budapeszt 7 września 2013, referat: Like Fish in Water: An International Survey of Surveillance in Post-Communist Societies (wspólnie z F. Bjorklund i O. Svenonius);

4.66 Konferencja Monitoring wizyjny w przestrzeni publicznej – aspekty prawne, organizacyjne i techniczne, Poznań 11 września 2013 r., referat pt. Efekty wykorzystania systemów monitoringu wizyjnego – założenia teoretyczne i wyniki badań,

4.67 Seminarium Koła Naukowego Prawa Karnego TEMIDA na WPiA UW, Warszawa 16 listopada 2013 r., wykład: Bujda vs Nauka. You Shall Not Pass!

4.68 Seminarium Koła Naukowego Mediacji i Negocjacji KoMiN na WPiA UW, Warszawa 13 stycznia 2014 r., wykład: Mediacja w sprawach karnych,

4.69 The 6th Biannual Surveillance and Society/SSN conference Barcelona, 24 kwietnia 2014 r., referat: Surveillance and different aspects of trust in a low trust setting, (wspólnie z F. Bjorklund i O. Svenonius);

4.70 The 6th Biannual Surveillance and Society/SSN conference Barcelona, 25 kwietnia 2014 r., referat: Post ‐ Communism: What does it mean in a surveillance studies perspective? (wspólnie z F. Bjorklund i O. Svenonius);

4.71 Rutgers School of Criminal Justice, Newark, NJ, 5 maja 2014 r., prezentacja: Methodology of research on homicide investigations,

4.72 Major Crimes Unit, Essex County Prosecutors Office, Newark, NJ, 17 czerwca 2014 r., prezentacja: Initial actions during death investigations,

4.73 21st Annual Advanced Homicide Investigation Conference, Princeton University, 25 czerwca 2014 r., wykład: First 48h. Homicide investigations effectiveness,

4.74 70th Annual Conference The American Society of Criminology, San Francisco 19 Listopada 2014 r, prezentacja: Effectiveness in Homicide Investigations.

4.75 Toronto Police Forensic Identification Training Conference, prezentacja połączona z warsztatami: CCTV. Crime prevention, investigation and prosecution,Toronto 14 maja 2015 r.

4.76 Toronto Police Forensic Identification Training Conference, prezentacja połączona z warsztatami: Homicide Investigations. Research and Case Studies,Toronto 14 maja 2015 r.

4.77 Homicide Research Working Group 2015 Annual Meeting, referat: Homicide Investigation Research: A Transatlantic Perspective, Clearwater Beach, Fl, 10-13 czerwca 2015 r.

4.78 Research Presentation Seminar, Rutgers School of Criminal Justice, Newark, NJ, 27 stycznia 2016 r., referat: Effective (successful) Homicide Investigations: What does it mean and how to achieve it? Preliminary findings from the transatlantic research on homicide investigations,

4.79 The 7th Biannual Surveillance and Society Conference, Barcelona 20-23 kwietnia 2016 r. referat: The “Trust Effect” in Comparative Surveillance Studies: The Like Fish in Water Survey (współautorzy Ola Svenonius, Fredrika Björklund),

4.80 The 7th Biannual Surveillance and Society Conference, Barcelona 20-23 kwietnia 2016 r., referat: Gated Communities: A Statistical Scrutiny of Existing Hypotheses (współautorzy Ola Svenonius, Fredrika Björklund),

4.81 Homicide Research Working Group 2016 Annual Meeting, St Louis, MO, 8-11 czerwca 2016 r., referat: Successful/Effective Investigations: How Homicide Detectives Define the Goal (Success) in Their Work,

4.82 Homicide Research Working Group 2016 Annual Meeting, St Louis, MO, 8-11 czerwca 2016 r., referat: Conducting Homicide Research with Hard to Obtain Data: Case Study Poland (współautor: Piotr Karasek),

4.83 IX Zjazd Katedr Kryminalistyki, Warszawa 28-29 września 2016 r., referat: Od CSI Warsaw do Cold Cases. Praktyczna nauka kryminalistyki i procesu karnego na przykładzie wybranych zajęć z Katedry Kryminalistyki WPiA UW,

4.84 Seminarium Studenckiego Koła Psychologii Sądowej UW, Warszawa 24 października 2016 r. wykład: True detective(s). Śledztwa w sprawach zabójstw,

4.85 72nd Annual Conference The American Society of Criminology, The Many Colors of Crime and Justice, New Orleans, LA 16-19 Listopada 2016 r., prezentacja: How Jobs are Being Done? Research on Homicide Investigations.

4.86 72nd Annual Conference The American Society of Criminology, The Many Colors of Crime and Justice, New Orleans, LA 16-19 Listopada 2016 r., poster Gated Communities as a Form of Interpersonal Distrust? A Statistical Scrutiny of Existing Hypotheses (współautorzy Ola Svenonius, Fredrika Björklund),

4.87 Ogólnopolska konferencja naukowa, Licencja na bezpieczeństwo Towarzystwo Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych Paragraf 22, Warszawa 2-3 grudnia 2016 r., wykład: Projektowanie przestrzeni miejskiej i hot spot policing,

4.88 Ogólnopolską konferencja naukowa pt. Zmiana i Kontrola – społeczeństwo wobec przestępczości, Warszawa, 23 lutego 2017 r., wykład: Fakty i mity dotyczące kontroli społecznej,

4.89 Ogólnopolska konferencja pt. Safe City Forum, Warszawa, 6 kwietnia 2017 r., wykład: Skuteczność monitoringu dla bezpieczeństwa miejskiego,

4.90 International Conference Legal groundwork for cyber security and intellectual property law: interrelation, Kiev, 21 kwietnia 2017 r., wykład: OSINT, armchair detectives and crowdsourcing as legal and practical challenges for law enforcement,

4.91 Homicide Research Working Group 2017 Annual Meeting, Memphis, TN, 7-10 czerwca 2016 r., referat: The same but not equal? How do the victim characteristics influence the investigators involvement in the case,

4.92 Homicide Research Working Group 2017 Annual Meeting, Memphis, TN, 7-10 czerwca 2016 r., referat: Voluntary civilian help in homicide investigations: the need for a policy for Armchair Detectives (współautor: Piotr Karasek),

4.93 24th Annual Advanced Homicide Investigation Conference, Princeton University, 12-16 czerwca 2017 r., wykład: Effective homicide investigations,

4.94 Workshop Surveillance in Post-Communist Societies, Stockholm, 14-15 czerwca 2017 r., referat: Much ado about nothing?.