dr Kacper Gradoń
telefon: +48225524309
faks: +48225524317
e-mail: k.gradon@wpia.uw.edu.pl
pokój: 116, Collegium Iuridicum I
dyżury:
życiorys: por. niżej
publikacje:

Biography:
Dr. Kacper Gradon is an Associate Professor at the Faculty of Law, University of Warsaw and the Director of the Centre for Forensic & Investigative Sciences (University of Warsaw). He is also an Associate Visiting Professor at UCL Department of Security and Crime Science (since 2010) as well as the University College London Honorary Senior Research Associate.
Both his Masters (2000) and Doctoral (2008, Magna cum Laude) dissertations address the issues of multiple homicide, crime prevention, criminal analysis and offender profiling. He has over 14 years of experience in research projects and teaching related to Homicide Investigation, Crime Scene Analysis, Forensic & Investigative Sciences and Criminology that he gained in Poland, UK, Canada and the USA. He has spoken at over 90 academic and Police conferences and seminars across Europe and North America.
Dr. Gradon worked for 3 years at the General Headquarters of the Polish National Police, where he participated in the creation of the Criminal Analysis and Criminal Intelligence Units. He also completed the London Metropolitan Police Specialist Operations Training of Hostage Negotiations, as well as several other Police courses in preventing and combating crime, led by the Federal Bureau of Investigation (FBI), Dutch Police, Guardia di Finanza, Bundeskriminalamt, Royal Ulster Constabulary and the Royal Canadian Mounted Police.
Kacper Gradon is a recipient of three research scholarships funded by the Canadian International Development Agency and he was awarded three major research grants presented by the Polish Ministry of Science. He also received the “Scientific Mobility” scholarship of the Minister of Science, which allowed him to set up a permanent co-operation with University College London. His Ph.D. Thesis received the Polish Forensic Association “Scholarship for Young Experts in Forensics for Outstanding Achievements in Forensic Studies“. He was also awarded the “Best Young Professor” scholarship by the Polish “Modern University” Programme. In October 2011 he has received the most prestigious award of the Polish Ministry of Science: „The Scholarship for Outstanding Academics”. Recently, he was awarded the National Centre for Research and Development grant SIMS (Science Infrastructure Management Support) for a month-long training at the Fraunhofer-Gesellschaft Institute (Germany) and the IBM T.J. Watson Research Center (USA).
Dr. Gradon has previously lectured and held Visiting Professorships at University College London, University of Colorado at Boulder, University of Southern California, John Jay College of Criminal Justice – CUNY, University of Greenwich and Memorial University of Newfoundland and has co-operated closely with other academic institutions such as Harvard University Law School: Berkman Center for the Internet & Society and Stanford University. He co-designed the first hands-on crime scene analysis workshops in Poland, called “CSI: Warsaw”.
Kacper’s current research interest address new techniques used in prevention of violent crime. He focuses on the application of digital and Internet forensics and analysis to forecasting and combating criminal and terrorist acts. His work also includes the practical aspects and tactics of crime scene investigation as well as surveillance technologies and integrated crime prevention (including Open Source Intelligence). He is an author of two academic books and several book chapters and peer-reviewed articles.
As the Director of the University of Warsaw Centre for Forensic & Investigative Sciences (CF&IS) he is responsible for the Research & Development in the first independent, interdisciplinary, University-led institution of that kind in Poland. He also heads the CF&IS Postgraduate Studies in Forensic Sciences and Evidence Law.
Kacper Gradon is currently the UoW Primary Investigator and the Steering Committee Member in the European Commission FP7 Project PRIME (“Preventing, Interdicting and Mitigating Extremism: Defending Against Lone Actor Extremist Events”). PRIME is an FP7 project of University College London, Kings College London, Aarhus University, University of Leiden, Hebrew University of Jerusalem and the University of Warsaw.
In his free time, Kacper enjoys mountain climbing (rock & ice), long-distance running (incl. marathons), freeride skiing and skitouring as well as collecting vintage 60s/70s LPs.
Życiorys:
Dr Kacper Gradoń jest adiunktem w Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji UW, oraz pełni obowiązki Dyrektora Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje również stanowisko Associate Visiting Professor w UCL Department of Security and Crime Science (od 2010 r.) W 2012 r. władze University College London nadały mu tytuł UCL Honorary Senior Research Associate.
Jego praca magisterska (2000) i doktorska (2008, z wyróżnieniem) poświęcone były zagadnieniom zabójstwa wielokrotnego, analizie kryminalnej i profilowaniu nieznanych sprawców przestępstw. Kacper Gradoń ma ponad 14 lat doświadczenia w prowadzeniu badań naukowych i zajęć dydaktycznych z zakresu kryminalistyki i kryminologii (w tym oględzin miejsca zdarzenia, analizy kryminalnej, śledztw w sprawach zabójstw i pracy operacyjnej), które zdobył w Polsce, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie (łącznie ok. 7 lat doświadczenia z pracy za granicą). Dr Gradoń prezentował wyniki swoich badań podczas ponad 90 konferencji, szkoleń i sympozjów naukowych i policyjnych w Europie i Ameryce Północnej.
Dr Kacper Gradoń był przez trzy lata pracownikiem Komendy Głównej Policji w Warszawie, gdzie odpowiedzialny był m.in. za tworzenie systemów analizy kryminalnej i wywiadu kryminalnego w polskiej policji.  Jest absolwentem kursu negocjacji kryzysowych/zakładniczych London Metropolitan Police (Specialist Operations Training of Hostage Negotiations). Ukończył także kilka innych specjalistycznych szkoleń policyjnych prowadzonych przez Federalne Biuro Śledcze (FBI), Policję Holenderską, Guardia di Finanza, Bundeskriminalamt, Royal Ulster Constabulary i Royal Canadian Mounted Police (RCMP).
Kacper Gradoń był trzykrotnie nagradzany stypendiami Canadian International Development Agency, kierował samodzielnie trzema projektami badawczymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Korzystając ze stypendium MNiSW „Wsparcie Międzynarodowej Mobilności Polskich Naukowców” doprowadził do nawiązania rozwijającej się współpracy Uniwersytetu Warszawskiego z University College London. Jest laureatem Pierwszej Nagrody Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego i Stypendium dla Młodych Kryminalistyków za Wybitne Osiągnięcia z Dziedziny Kryminalistyki (2008), Stypendium dla Najlepszych Młodych Doktorów w Konkursie „Nowoczesny Uniwersytet” (2009), oraz Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców (2011). W roku 2014 został nagrodzony grantem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju NCBiR “SIMS” (Science Infrastructure Management Support) przeznaczonym na miesięczny staż szkoleniowy w Instytucie Fraunhofera (Fraunhofer-Gesellschaft) i w laboratoriach badawczych IBM T.J. Watson Research Center (USA).
Dr Gradoń wykładał i zajmował stanowiska Visiting Professor w uczelniach takich jak University College London, University of Colorado at Boulder, University of Southern California, John Jay College of Criminal Justice – CUNY, University of Greenwich i Memorial University of Newfoundland. Współpracuje również z Harvard University Law School: Berkman Center for the Internet & Society, oraz z Uniwersytetem Stanforda. Współtworzył pierwsze w Polsce zajęcia praktyczne poświęcone analizie miejsca zdarzenia znane pod nazwą “CSI: Warsaw”.
Aktualne badania naukowe K. Gradonia poświęcone są nowym technikom wykorzystywanym w zapobieganiu przestępczości z użyciem przemocy. Koncentruje się przede wszystkim na zagadnieniach możliwości wykorzystania informatyki śledczej i analizy kryminalnej Internetu do przewidywania i zwalczania przestępstw i zdarzeń o charakterze terrorystycznym przygotowywanych i realizowanych przy pomocy sieci Internet i technologii cyfrowych. Jego zainteresowania obejmują także praktyczne aspekty i taktykę oględzin i analizy miejsca zdarzenia, jak również zapobieganie i zwalczanie przestępczości przy wykorzystaniu otwartych źródeł informacji (OSInt). Kacper Gradoń jest autorem dwóch monografii i kilkunastu rozdziałów książkowych i artykułów naukowych.
Jako Dyrektor Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego, (CNS UW) odpowiedzialny jest za działalność badawczo-rozwojową w pierwszej niezależnej, interdyscyplinarnej i uniwersyteckiej jednostce tego rodzaju w Polsce. Kieruje również Studiami Podyplomowymi Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych CNS UW.
Dr Kacper Gradoń jest obecnie Primary Investigator i członkiem Komitetu Sterującego realizowanego w ramach 7 Programu Ramowego Komisji Europejskiej projektu PRIME (“Preventing, Interdicting and Mitigating Extremism: Defending Against Lone Actor Extremist Events”). PRIME jest wspólnym projektem FP7 konsorcjum składającego się z University College London, Kings College London, Aarhus University, University of Leiden, Hebrew University of Jerusalem oraz Uniwersytetu Warszawskiego.
Wolny czas poświęca na wspinaczkę górską, biegi długodystansowe (w tym na dystansie maratońskim), narciarstwo pozatrasowe i skitouring, a także kolekcjonowanie płyt winylowych z lat 60. i 70.